Poprzednio

SKYBOX

Nazwa pełna

HEMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000412296

NIP

6751473423

REGON

122511915

Adres siedziby

Fabryczna 2 A, 42-660 Kalety, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 lutego 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku wieloosobowego zarządu do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnionych jest 2 (dwóch) członków zarządu lub 1(jeden) członek zarządu i prokurent działający łącznie, a w przypadku zarządu jednoosobowego każdy członek zarządu oraz prokurent działa samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Branże
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Rybactwo Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Pozostałe górnictwo i wydobywanie Usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie Górnictwo rud metali Produkcja art. spożywczych Produkcja napojów Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów tekstylnych Produkcja odzieży Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli
Produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
Produkcja papieru i wyrobów z papieru Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja metali Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Produkcja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja mebli Pozostała produkcja wyrobów Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów oraz odzysk surowców Rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane specjalistyczne Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi
Naprawa pojazdów samochodowych
Handel hurtowy (bez pojazdów samochodowych) Handel detaliczny (bez pojazdów samochodowych) Transport lądowy oraz rurociągowy Transport wodny Transport lotniczy Magazynowanie i usługi wspomagające transport Działalność pocztowa i kurierska Zakwaterowanie Wyżywienie Działalność wydawnicza Działalność filmowa, telewizyjna, dźwiękowa i muzyczna Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych Telekomunikacja Oprogramowanie i doradztwo w zakresie informatyki Zarządzanie stronami WWW, przetwarzanie danych i hosting Obsługa rynku nieruchomości Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe Działalność firm centralnych i doradztwo związane z zarządzaniem Architektura, inżynieria, badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe Reklama, badanie rynku i opinii publicznej Projektowanie, fotografia, tłumaczenia, działalność profesjonalna Weterynaria Wynajem i dzierżawa Zatrudnienie Turystyka Usługi detektywistyczne i ochroniarskie Sprzątanie budynków i gospodarowanie terenami zieleni Administracja biurowa i wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej Administracja publiczna, obrona narodowa i obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna Pomoc społeczna (z zakwaterowaniem) Pomoc społeczna (bez zakwaterowania) Kultura i rozrywka Biblioteki, archiwa, muzea, zoo oraz inne obiekty kulturalne Gry losowe i zakłady wzajemne Sport, rozrywka i rekreacja Działalność organizacji członkowskich Naprawa komputerów i artykułów osobistych oraz domowych Pozostała indywidualna działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 maja 2012 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 maja 2012 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012