Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

3 587

Liczba organizacji

3,2 mld zł

Kapitalizacja

7 lat

Średni wiek organizacji

16,4 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje specjalistyczne naprawy maszyn, urządzeń i wyrobów wyprodukowanych przez zakłady przemysłowe, których celem jest przywrócenie sprawności oraz ogólne i rutynowe konserwacje (tzn. serwis), co zapewnia efektywną pracę sprzętu oraz zapobiega awariom i naprawom.

Dział ten obejmuje tylko specjalistyczne naprawy i konserwacje. Znacząca liczba napraw wykonywana jest przez producentów maszyn, sprzętu i pozostałych wyrobów, i w tym przypadku klasyfikacja danej jednostki zajmującej się łącznie naprawami i produkcją następuje zgodnie z zasadą przeważającej wartości dodanej, powodując często, że te działalności zostają określone łącznie jako produkcja wyrobu.

Ta sama zasada jest stosowana w przypadku łączenia handlu i napraw.

 Odbudowa i przebudowa maszyn i sprzętu jest traktowana jako działalność produkcyjna ujęta w innych działach niniejszej Sekcji.

 Naprawa i konserwacja wyrobów, które są wykorzystywane zarówno jako środki produkcji jak i wyroby konsumpcyjne, jest zazwyczaj sklasyfikowana jako naprawa i konserwacja artykułów użytku domowego (np. naprawa mebli biurowych i użytku domowego, sklasyfikowana w 95.24.Z).

Dział ten obejmuje także specjalistyczne instalowanie maszyn.

Jednak instalowanie sprzętu, który stanowi integralną część budynku lub podobnych konstrukcji, jak na przykład wykonanie okablowania elektrycznego, instalowanie schodów ruchomych lub systemów klimatyzacyjnych, jest sklasyfikowana w odpowiednich podklasach Sekcji F Budownictwo.

Dział ten nie obejmuje:

  • czyszczenia maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 81.22.Z,
  •  naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i (tele)komunikacyjnego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.1,
  • naprawy i konserwacji artykułów użytku domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.2.