Dane osobowe


Informacja dla osób, których dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł – tj. z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego – są przetwarzane przez Fundację ePaństwo:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Mysiadło („Fundacja”).
 2. Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: daneosobowe@mojepanstwo.pl lub pisemnie na adres do doręczeń Fundacji tj. ul. Nowogrodzka 25/37 00-511 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego, z wykorzystaniem profilowania (pkt 6 poniżej) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego.
 4. Fundacja pobiera dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych tj. z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego.
 5. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w szczególności stanowią je: imiona, nazwiska, data urodzenia, wiek, numer PESEL, płeć, informacje o funkcjach pełnionych przez osobę w podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli występuje: ilość i wartość posiadanych udziałów/akcji.
 6. Profilowanie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, polega na:
  1. automatycznej analizie numeru PESEL, w celu uzyskania informacji o roku urodzenia osób, których dane są przetwarzane, co pozwala Fundacji na wprowadzenie funkcjonalności wyświetlania roku urodzenia osób o tych samych imionach i nazwiskach (dla ich rozróżnienia od innych, tak samo nazywających się osób, występujących w Krajowym Rejestrze Sądowym);
  2. automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych rejestrów oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane użytkownikom serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania uzasadnionego interesu Fundacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – w przypadkach określonych przez RODO – prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 11. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym względem profilowania.
 12. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem RODO.

Informacja dla osób, których dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł – tj. z baz danych prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych – są przetwarzane przez Fundację ePaństwo:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Mysiadło („Fundacja”).
 2. Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: daneosobowe@mojepanstwo.pl lub pisemnie na adres do doręczeń Fundacji tj. ul. Nowogrodzka 25/37 00-511 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności sfery publicznej w Polsce, z wykorzystaniem profilowania (więcej w pkt 6 poniżej) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności sfery publicznej w Polsce.
 4. Fundacja pobiera dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych tj. z baz danych prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych.
 5. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w bazach danych prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych – są to w szczególności: imię, nazwisko, informacje o udzielonych danej osobie zamówieniach publicznych.
 6. Profilowanie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, polega na automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych rejestrów oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane użytkownikom serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania uzasadnionego interesu Fundacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – w przypadkach określonych przez RODO – prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 11. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym względem profilowania.
 12. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem RODO.

Informacja dla osób, których dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł – tj. z rejestru prowadzonego przez Państwowy Instytut Badawczy – są przetwarzane przez Fundację ePaństwo:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Mysiadło („Fundacja”).
 2. Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: daneosobowe@mojepanstwo.pl lub pisemnie na adres do doręczeń Fundacji tj. ul. Nowogrodzka 25/37 00-511 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności sfery publicznej w Polsce, z wykorzystaniem profilowania (więcej w pkt 6 poniżej) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności sfery publicznej w Polsce.
 4. Fundacja pobiera dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych tj. z rejestru prowadzonego przez Państwowy Instytut Badawczy. Rejestr jest prowadzony pod adresem http://www.nauka-polska.opi.org.pl/dhtml/raportyWyszukiwanie/wyszukiwanieLudzieNauki.fs?lang=pl.
 5. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w rejestrze prowadzonym przez Państwowy Instytut Badawczy – są to w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, historia kariery naukowej.
 6. Profilowanie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, polega na automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych rejestrów oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane użytkownikom serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania uzasadnionego interesu Fundacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – w przypadkach określonych przez RODO – prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 11. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym względem profilowania.
 12. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem RODO.

Informacja dla osób, których dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł – tj. z rejestru prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej – są przetwarzane przez Fundację ePaństwo:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Mysiadło („Fundacja”).
 2. Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: daneosobowe@mojepanstwo.pl lub pisemnie na adres do doręczeń Fundacji tj. ul. Nowogrodzka 25/37 00-511 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności sfery publicznej w Polsce, z wykorzystaniem profilowania (więcej w pkt 6 poniżej) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności sfery publicznej w Polsce.
 4. Fundacja pobiera dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych tj. z rejestru prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej. Rejestr jest prowadzony pod adresem https://katalog.bip.ipn.gov.pl/.
 5. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w rejestrze prowadzonym przez Instytut Pamięci Narodowej – są to w szczególności: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców oraz wzmianki z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej odnoszące się do osób wskazywanych w tych dokumentach.
 6. Profilowanie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, polega na automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych rejestrów oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane użytkownikom serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania uzasadnionego interesu Fundacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – w przypadkach określonych przez RODO – prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 11. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym względem profilowania.
 12. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem RODO.

Informacja dla osób, których dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł – tj. z bazy danych prowadzonej przez Państwową Komisję Wyborczą – są przetwarzane przez Fundację ePaństwo:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Mysiadło („Fundacja”).
 2. Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: daneosobowe@mojepanstwo.pl lub pisemnie na adres do doręczeń Fundacji tj. ul. Nowogrodzka 25/37 00-511 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności sfery publicznej w Polsce, z wykorzystaniem profilowania (więcej w pkt 6 poniżej) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności sfery publicznej w Polsce.
 4. Fundacja pobiera dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych tj. z bazy danych prowadzonej przez Państwową Komisję Wyborczą. Baza danych jest prowadzona pod adresem http://pkw.gov.pl/352_Wybory_i_referenda.
 5. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w bazie danych prowadzonej przez Państwową Komisję Wyborczą – są to w szczególności: imię, nazwisko, płeć, wiek, miasto zamieszkania oraz okręg wyborczy osób zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą na listach wyborczych, w procesie organizowania wyborów do władz publicznych w Polsce.
 6. Profilowanie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, polega na automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych rejestrów oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane użytkownikom serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania uzasadnionego interesu Fundacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – w przypadkach określonych przez RODO – prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 11. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym względem profilowania.
 12. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem RODO.

Informacja dla osób, których dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł – tj. z bazy danych prowadzonej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – są przetwarzane przez Fundację ePaństwo:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Mysiadło („Fundacja”).
 2. Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: daneosobowe@mojepanstwo.pl lub pisemnie na adres do doręczeń Fundacji tj. ul. Nowogrodzka 25/37 00-511 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności sfery publicznej w Polsce, z wykorzystaniem profilowania (więcej w pkt 6 poniżej) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności sfery publicznej w Polsce.
 4. Fundacja pobiera dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych tj. z bazy danych prowadzonej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Baza danych jest prowadzona pod adresem http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php.
 5. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w bazie danych prowadzonej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – są to w szczególności: imiona i nazwiska osób wzmiankowanych w bazie patentów, informacje dotyczące zarejestrowanych patentów.
 6. Profilowanie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, polega na automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych rejestrów oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane użytkownikom serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania uzasadnionego interesu Fundacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – w przypadkach określonych przez RODO – prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 11. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym względem profilowania.
 12. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem RODO.