Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

7 175

Liczba organizacji

97,1 mld zł

Kapitalizacja

5,4 lat

Średni wiek organizacji

15,3 %

Udział kobiet w zarządach