Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

1 652

Liczba organizacji

422,5 mln zł

Kapitalizacja

6,2 lat

Średni wiek organizacji

33,6 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • działalność polegającą na organizowaniu imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez,
  • działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych,
  • działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki,
  • działalność usługową związaną z informacją turystyczną, doradztwem turystycznym, rezerwacją,
  • działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
  • pozostałą działalność związaną z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowaną.