Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 14 grudnia 2018 r.

Nazwa pełna

INT CORPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000436006

NIP

7010356073

REGON

146335807

Data rejestracji

10 października 2012 r.

Adres siedziby

Bagatela 11 / 3, 00-585 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2016-06-01

  Do

  2018-06-02

Finanse

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Drukowanie gazet

 • Pozostałe drukowanie

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Introligatorstwo I podobne usługi

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Produkcja elementów elektronicznych

 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

 • Produkcja komputerów I urządzeń peryferyjnych

 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

 • Produkcja instrumentów I przyrządów pomiarowych, kontrolnych I nawigacyjnych

 • Produkcja zegarków I zegarów

 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego I elektroterapeutycznego

 • Produkcja instrumentów optycznych I sprzętu fotograficznego

 • Produkcja magnetycznych I optycznych niezapisanych nośników informacji

 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic I transformatorów

 • Produkcja aparatury rozdzielczej I sterowniczej energii elektrycznej

 • Produkcja baterii I akumulatorów

 • Produkcja kabli światłowodowych

 • Produkcja pozostałych elektronicznych I elektrycznych przewodów I kabli

 • Produkcja sprzętu instalacyjnego

 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

 • Produkcja sprzętu I wyposażenia do napędu hydraulicznego I pneumatycznego

 • Produkcja pozostałych pomp I sprężarek

 • Produkcja maszyn I sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów I urządzeń peryferyjnych

 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

 • Produkcja wyposażenia elektrycznego I elektronicznego do pojazdów silnikowych

 • Produkcja pozostałych części I akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

 • Naprawa I konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 • Naprawa I konserwacja maszyn

 • Naprawa I konserwacja urządzeń elektronicznych I optycznych

 • Naprawa I konserwacja urządzeń elektrycznych

 • Naprawa I konserwacja statków I łodzi

 • Naprawa I konserwacja statków powietrznych I statków kosmicznych

 • Naprawa I konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

 • Naprawa I konserwacja pozostałego sprzętu I wyposażenia

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Roboty związane z budową dróg I autostrad

 • Roboty związane z budową dróg szynowych I kolei podziemnej

 • Roboty związane z budową mostów I tuneli

 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych I sieci rozdzielczych

 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych I elektroenergetycznych

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Tynkowanie

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Konserwacja I naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż detaliczna części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna motocykli, ich naprawa I konserwacja oraz sprzedaż hurtowa I detaliczna części I akcesoriów do nich

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego I półproduktów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali I chemikaliów przemysłowych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna I materiałów budowlanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków I samolotów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego I drobnych wyrobów metalowych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia I artykułów skórzanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych I medycznych

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego I telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej I wodnej

 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia I maszyn dziewiarskich

 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń

 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

 • Transport kolejowy towarów

 • Transport lądowy pasażerski, miejski I podmiejski

 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 • Transport drogowy towarów

 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

 • Transport rurociągami paliw gazowych

 • Transport rurociągowy pozostałych towarów

 • Transport morski I przybrzeżny pasażerski

 • Transport morski I przybrzeżny towarów

 • Transport wodny śródlądowy pasażerski

 • Transport wodny śródlądowy towarów

 • Transport lotniczy pasażerski

 • Transport lotniczy towarów

 • Transport kosmiczny

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Działalność usługowa wspomagająca transport morski

 • Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

 • Przeładunek towarów w portach morskich

 • Przeładunek towarów w portach śródlądowych

 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

 • Działalność morskich agencji transportowych

 • Działalność śródlądowych agencji transportowych

 • Działalność pozostałych agencji transportowych

 • Pozostała działalność pocztowa I kurierska

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność związana z oceną ryzyka I szacowaniem poniesionych strat

 • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Działalność prawnicza

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność w zakresie architektury

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

 • Badania I analizy związane z jakością żywności

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Działalność fotograficzna

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy I pozyskiwaniem pracowników

 • Działalność agencji pracy tymczasowej

 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

 • Działalność detektywistyczna

 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 • Działalność centrów telefonicznych (call center)

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność świadczona przez agencje inkasa I biura kredytowe

 • Działalność związana z pakowaniem

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy I pilotażu

 • Nauka języków obcych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność szpitali

 • Praktyka lekarska ogólna

 • Praktyka lekarska specjalistyczna

 • Praktyka lekarska dentystyczna

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Działalność pogotowia ratunkowego

 • Praktyka pielęgniarek I położnych

 • Działalność paramedyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 • Opieka dzienna nad dziećmi

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Artystyczna I literacka działalność twórcza

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność bibliotek

 • Działalność archiwów

 • Działalność muzeów

 • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

 • Działalność ogrodów botanicznych I zoologicznych oraz obszarów I obiektów ochrony przyrody

 • Działalność klubów sportowych

 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

 • Działalność organizacji profesjonalnych

 • Działalność organizacji politycznych

 • Naprawa I konserwacja komputerów I urządzeń peryferyjnych

 • Naprawa I konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

 • Naprawa I konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie, wiceprezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Od 10 października 2012 r.

  Wartość udziałów

  4 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 października 2012 r.

  Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 października 2012 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 października 2012 r.

  Wartość udziałów

  1 000.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012