SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000436006

Numer NIP

7010356073

Numer REGON

146335807

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data zawieszenia działalności

Data wznowienia działalności

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Kapitał zakładowy

10 tys.

ul. Bagatela 11 / 3

00-585 Warszawa

Polska

ZARZĄD
Działalność według PKD
 • 18, 11, Z, DRUKOWANIE GAZET
 • 18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE
 • 18, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
 • 18, 14, Z, INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
 • 18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 26, 11, Z, PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
 • 26, 12, Z, PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH
 • 26, 20, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
 • 26, 30, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
 • 26, 40, Z, PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
 • 26, 51, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
 • 26, 52, Z, PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW
 • 26, 60, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO
 • 26, 70, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO
 • 26, 80, Z, PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 27, 11, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
 • 27, 12, Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • 27, 20, Z, PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW
 • 27, 31, Z, PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH
 • 27, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI
 • 27, 33, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
 • 27, 40, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
 • 28, 12, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO
 • 28, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK
 • 28, 23, Z, PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
 • 28, 49, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH
 • 29, 31, Z, PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
 • 29, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 32, 50, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
 • 33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
 • 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
 • 33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
 • 33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • 33, 15, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
 • 33, 16, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH
 • 33, 17, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 • 33, 19, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
 • 33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
 • 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 • 42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
 • 42, 12, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
 • 42, 13, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
 • 42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
 • 42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
 • 42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
 • 42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
 • 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • 43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
 • 43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
 • 43, 31, Z, TYNKOWANIE
 • 43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
 • 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 40, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
 • 46, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW
 • 46, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • 46, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 • 46, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
 • 46, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
 • 46, 16, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH
 • 46, 17, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
 • 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
 • 46, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
 • 46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
 • 46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
 • 46, 63, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 46, 64, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH
 • 46, 65, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH
 • 46, 66, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
 • 46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 42, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 43, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
 • 49, 10, Z, TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY
 • 49, 20, Z, TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
 • 49, 31, Z, TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
 • 49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
 • 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • 49, 42, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
 • 49, 50, A, TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH
 • 49, 50, B, TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW
 • 50, 10, Z, TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI
 • 50, 20, Z, TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW
 • 50, 30, Z, TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI
 • 50, 40, Z, TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW
 • 51, 10, Z, TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI
 • 51, 21, Z, TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW
 • 51, 22, Z, TRANSPORT KOSMICZNY
 • 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
 • 52, 22, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
 • 52, 22, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY
 • 52, 23, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY
 • 52, 24, A, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH
 • 52, 24, B, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH
 • 52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
 • 52, 29, A, DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
 • 52, 29, B, DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
 • 52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
 • 53, 20, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
 • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 58, 12, Z, WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
 • 58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
 • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
 • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
 • 58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
 • 59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 • 59, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
 • 59, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 • 59, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
 • 59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 • 61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
 • 61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
 • 61, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
 • 61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
 • 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
 • 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
 • 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
 • 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
 • 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
 • 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
 • 63, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
 • 63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
 • 66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
 • 66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • 68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
 • 69, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
 • 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
 • 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
 • 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
 • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
 • 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
 • 71, 20, A, BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
 • 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
 • 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
 • 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
 • 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
 • 73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
 • 73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
 • 73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
 • 73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
 • 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
 • 74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
 • 74, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
 • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
 • 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
 • 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
 • 78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
 • 78, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
 • 78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
 • 80, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
 • 80, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
 • 80, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA
 • 81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
 • 81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 • 82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
 • 82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
 • 82, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
 • 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
 • 82, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
 • 82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
 • 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 85, 51, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
 • 85, 52, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
 • 85, 53, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU
 • 85, 59, A, NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
 • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
 • 86, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
 • 86, 21, Z, PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
 • 86, 22, Z, PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
 • 86, 23, Z, PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
 • 86, 90, A, DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
 • 86, 90, B, DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO
 • 86, 90, C, PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 • 86, 90, D, DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
 • 86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 87, 10, Z, POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
 • 87, 20, Z, POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
 • 87, 30, Z, POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • 87, 90, Z, POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
 • 88, 91, Z, OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
 • 90, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
 • 90, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
 • 90, 03, Z, ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
 • 90, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
 • 91, 01, A, DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK
 • 91, 01, B, DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW
 • 91, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW
 • 91, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
 • 91, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY
 • 93, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
 • 93, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
 • 93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
 • 94, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW
 • 94, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH
 • 94, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POLITYCZNYCH
 • 95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
 • 95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
 • 95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
 • 96, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
Wspólnicy