Dane z KRS

Ta osoba ma jeszcze 31 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Gdynia

Imię ojca

Teodoryk

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Dodatkowe informacje:

Ppl/GD 618/11 zarządzenie z dnia 28.03.2012 r. dotyczące Grzegorza Biereckiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 27.09.1982 zarejestrowany pod nr 45151 przez Wydz. III-1 KWMO w Gdańsku w kategorii Osoba Zabezpieczona [OZ], następnie dnia 12.01.1984 dorejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Reduta 15" (nr rej. 45148), prowadzonej od 23.09.1982. W latach 1983-1984 ww. był założycielem "nielegalnej organizacji młodzieżowej" w Gdańsku. Sprawę zakończono 21.10.1986 z powodu "aktualnego zaniechania wrogiej działalności". Materiały złożono do Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod nr 19152/II, następnie zniszczono. Brak protokołu brakowania. Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej KWMO/WUSW w Gdańsku; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej KWMO/WUSW w Gdańsku; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW w Gdańsku, zapis pod poz. 45151 i 45148; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88; akta o sygn. IPN Gd 0046/369 t. 1, t. 2 cz. 2 (940/15; 940/16).
Objęty sprawą kontrolno-śledczą (RSD-2/84) prowadzoną przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku w okresie 03.03.1984-28.08.1984 przeciwko m.in. Grzegorzowi Biereckiemu podejrzanemu o współuczestnictwo w organizacji Międzyszkolnego Komitetu Koordynacyjnego "Solidarność Młodych" oraz inicjowanie i koordynowanie akcji protestacyjnych na terenie szkół ponadpodstawowych, sporządzanie i kolportaż ulotek. Dnia 26.04.1984 przeszukano mieszkanie ww. W okresie 28.04.1984-26.07.1984 był tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku dnia 28.08.1984 umorzyła postępowanie (4 Ds.-29/84) "na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984 r.". Materiały zarchiwizowano 27.01.1988 w Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod nr 8712/III. Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku; dziennik rejestracyjny spraw śledczych i osób podejrzanych - 1982-90 WUSW w Gdańsku, poz. 284; Repertorium Wydz. Śledczego KWMO/WUSW w Gdańsku za lata 1982-90, poz. 25/2/84; dziennik archiwalny dział III WUSW w Gdańsku, zapis pod poz. 8712; repertorium 4 Ds. Prokuratury Rejonowej w Gdańsku, poz. 29/84; akta o sygn. IPN Gd 013/247 t. 1-2 (8712/III); akta o sygn. IPN Gd 68/1 t. 1-4; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta z kartoteki Biura Śledczego MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88.
Materiały wydziałowe wykorzystywane do analiz kontrwywiadowczych woj. gdańskiego obejmujące I i II półrocze 1984 prowadzone przez WUSW w Gdańsku w okresie 30.01.1984-07.01.1985. Ww. figuruje w "informacji dot. sytuacji społeczno-politycznej w obiektach i środowiskach ochranianych przez Wydz. III-1 za okres 1-30.12.1984" jako aktywny uczestnik akcji protestacyjnej na Uniwersytecie Gdańskim przeciwko "dokonywaniu zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, które zmierzałyby do ograniczenia bądź likwidacji demokracji w uczelniach"oraz jako rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Reduta-15". Akta o sygn. IPN Gd 0046/369 t. 1, t. 2 cz.2 (940/15; 940/16).
Akta penitencjarne prowadzone przez Areszt Śledczy w Gdańsku w okresie 28.04.1984-31.07.1984. Ww. dnia 28.04.1984 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku został tymczasowo aresztowany z powodu "podejmowania działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów przez sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnych pism o treściach antypaństwowych". Dnia 26.07.1984 uchylono środek zapobiegawczy na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. Materiały zarchiwizowano w Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod nr 40/693. Akta o sygn. IPN Gd 161/23 (40/693).
Objęty zastrzeżeniem (nr 8727/84 poz. 589) wyjazdów zagranicznych do "wszystkich krajów świata" w okresie 28.06.1984-28.06.1986 wydanym 03.08.1984 przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku z powodu podejrzenia o udział w związku funkcjonującym w ramach podziemnych struktur byłego NSZZ "Solidarność" oraz zastrzeżeniem (nr 02602/86/Eagd) wyjazdu do "wszystkich krajów świata" w okresie 26.11.1986-26.11.1988 wydane przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku z powodu podejrzenia o prowadzenie "nielegalnej działalności antypaństwowej". Zastrzeżenie odwołano 11.01.1989. Akta sygn. IPN Gd 645/379471 (EAGD 379471); zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88.
Dnia 28.10.1986 zarejestrowany przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku pod nr 55079 w ramach KE krypt. "Hetman"; 04.06.1987 KE został włączony do SOR krypt. "Syndykat" (nr rej. 55764) prowadzonej przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku, w okresie 02.03.1987-11.10.1989, pierwotnie jako SOS (od 08.05.1987 jako SOR). Sprawa dotyczyła zorganizowania w 1983 r. "nielegalnej" organizacji na Uniwersytecie Gdańskim. Materiały złożono w Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod nr 19881/II, zniszczono 16.10.1989 za protokołem brakowania nr 7/89. Brak protokołu brakowania. Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW w Gdańsku, zapis pod poz. 55079 i 55764; dziennik archiwalny dział II KWMO/WUSW w Gdańsku, zapis pod poz.19881; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW. W 1987 r. materiały SOR "Syndykat" wypożyczał Wydz. III WUSW w Gdańsku - sprawy nie podjął.
Figuruje w aktach administracyjnych z okresu 1988-90 pt. „Charakterystyka >>nielegalnych<< organizacji i struktur działających na terenie wyższych uczelni ochranianych przez Wydział III-1". Akta zawierają m.in. charakterystykę G. Biereckiego. Akta sygn. IPN Bu 2521/16 (sygn. arch. 16), t. 1.
Grzegorz Bierecki - członek podzespołu ds. nauki, oświaty i postępu technicznego - występuje w materiałach SO kryptonim „Żądło” zarejestrowanej 8.05.1989 pod nr. 109514 i prowadzonej przez Wydz. II Dep. III, a następnie DOKPP MSW. Sprawa została założona na Komitet Obywatelski „Solidarność”, który objął patronat nad kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu w 1989 roku. Akta zawierają meldunki pionów SB z poszczególnych Komend Wojewódzkich MO dotyczące „działań operacyjnych” podjętych w związku z kampanią wyborczą i wyborami. 20.10.1989 sprawę wyrejestrowano, a materiały zarchiwizowano pod sygn. 2533/IV. Akta o sygn. IPN BU 0236/410 (2533/IV) t. 27.
Akta paszportowe prowadzone przez Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku w okresie 30.03.1987-24.01.1990. Akta sygn. IPN Gd 645/379471 (EAGD 37471); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej MSW.
Dane osoby pełniącej funkcje publiczne
Dodatkowe informacje:

Ppl/GD 618/11 zarządzenie z dnia 28.03.2012 r. dotyczące Grzegorza Biereckiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Senator Senat RP 25-10-2015
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 27.09.1982 zarejestrowany pod nr 45151 przez Wydz. III-1 KWMO w Gdańsku w kategorii Osoba Zabezpieczona [OZ], następnie dnia 12.01.1984 dorejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Reduta 15" (nr rej. 45148), prowadzonej od 23.09.1982. W latach 1983-1984 ww. był założycielem "nielegalnej organizacji młodzieżowej" w Gdańsku. Sprawę zakończono 21.10.1986 z powodu "aktualnego zaniechania wrogiej działalności". Materiały złożono do Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod nr 19152/II, następnie zniszczono. Brak protokołu brakowania. Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej KWMO/WUSW w Gdańsku; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej KWMO/WUSW w Gdańsku; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW w Gdańsku, zapis pod poz. 45151 i 45148; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88; akta o sygn. IPN Gd 0046/369 t. 1, t. 2 cz. 2 (940/15; 940/16).
Objęty sprawą kontrolno-śledczą (RSD-2/84) prowadzoną przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku w okresie 03.03.1984-28.08.1984 przeciwko m.in. Grzegorzowi Biereckiemu podejrzanemu o współuczestnictwo w organizacji Międzyszkolnego Komitetu Koordynacyjnego "Solidarność Młodych" oraz inicjowanie i koordynowanie akcji protestacyjnych na terenie szkół ponadpodstawowych, sporządzanie i kolportaż ulotek. Dnia 26.04.1984 przeszukano mieszkanie ww. W okresie 28.04.1984-26.07.1984 był tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku dnia 28.08.1984 umorzyła postępowanie (4 Ds.-29/84) "na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984 r.". Materiały zarchiwizowano 27.01.1988 w Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod nr 8712/III. Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku; dziennik rejestracyjny spraw śledczych i osób podejrzanych - 1982-90 WUSW w Gdańsku, poz. 284; Repertorium Wydz. Śledczego KWMO/WUSW w Gdańsku za lata 1982-90, poz. 25/2/84; dziennik archiwalny dział III WUSW w Gdańsku, zapis pod poz. 8712; repertorium 4 Ds. Prokuratury Rejonowej w Gdańsku, poz. 29/84; akta o sygn. IPN Gd 013/247 t. 1-2 (8712/III); akta o sygn. IPN Gd 68/1 t. 1-4; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta z kartoteki Biura Śledczego MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88.
Materiały wydziałowe wykorzystywane do analiz kontrwywiadowczych woj. gdańskiego obejmujące I i II półrocze 1984 prowadzone przez WUSW w Gdańsku w okresie 30.01.1984-07.01.1985. Ww. figuruje w "informacji dot. sytuacji społeczno-politycznej w obiektach i środowiskach ochranianych przez Wydz. III-1 za okres 1-30.12.1984" jako aktywny uczestnik akcji protestacyjnej na Uniwersytecie Gdańskim przeciwko "dokonywaniu zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, które zmierzałyby do ograniczenia bądź likwidacji demokracji w uczelniach"oraz jako rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Reduta-15". Akta o sygn. IPN Gd 0046/369 t. 1, t. 2 cz.2 (940/15; 940/16).
Akta penitencjarne prowadzone przez Areszt Śledczy w Gdańsku w okresie 28.04.1984-31.07.1984. Ww. dnia 28.04.1984 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku został tymczasowo aresztowany z powodu "podejmowania działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów przez sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnych pism o treściach antypaństwowych". Dnia 26.07.1984 uchylono środek zapobiegawczy na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. Materiały zarchiwizowano w Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod nr 40/693. Akta o sygn. IPN Gd 161/23 (40/693).
Objęty zastrzeżeniem (nr 8727/84 poz. 589) wyjazdów zagranicznych do "wszystkich krajów świata" w okresie 28.06.1984-28.06.1986 wydanym 03.08.1984 przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku z powodu podejrzenia o udział w związku funkcjonującym w ramach podziemnych struktur byłego NSZZ "Solidarność" oraz zastrzeżeniem (nr 02602/86/Eagd) wyjazdu do "wszystkich krajów świata" w okresie 26.11.1986-26.11.1988 wydane przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku z powodu podejrzenia o prowadzenie "nielegalnej działalności antypaństwowej". Zastrzeżenie odwołano 11.01.1989. Akta sygn. IPN Gd 645/379471 (EAGD 379471); zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88.
Dnia 28.10.1986 zarejestrowany przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku pod nr 55079 w ramach KE krypt. "Hetman"; 04.06.1987 KE został włączony do SOR krypt. "Syndykat" (nr rej. 55764) prowadzonej przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku, w okresie 02.03.1987-11.10.1989, pierwotnie jako SOS (od 08.05.1987 jako SOR). Sprawa dotyczyła zorganizowania w 1983 r. "nielegalnej" organizacji na Uniwersytecie Gdańskim. Materiały złożono w Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod nr 19881/II, zniszczono 16.10.1989 za protokołem brakowania nr 7/89. Brak protokołu brakowania. Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW w Gdańsku, zapis pod poz. 55079 i 55764; dziennik archiwalny dział II KWMO/WUSW w Gdańsku, zapis pod poz.19881; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW. W 1987 r. materiały SOR "Syndykat" wypożyczał Wydz. III WUSW w Gdańsku - sprawy nie podjął.
Figuruje w aktach administracyjnych z okresu 1988-90 pt. „Charakterystyka >>nielegalnych<< organizacji i struktur działających na terenie wyższych uczelni ochranianych przez Wydział III-1". Akta zawierają m.in. charakterystykę G. Biereckiego. Akta sygn. IPN Bu 2521/16 (sygn. arch. 16), t. 1.
Grzegorz Bierecki - członek podzespołu ds. nauki, oświaty i postępu technicznego - występuje w materiałach SO kryptonim „Żądło” zarejestrowanej 8.05.1989 pod nr. 109514 i prowadzonej przez Wydz. II Dep. III, a następnie DOKPP MSW. Sprawa została założona na Komitet Obywatelski „Solidarność”, który objął patronat nad kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu w 1989 roku. Akta zawierają meldunki pionów SB z poszczególnych Komend Wojewódzkich MO dotyczące „działań operacyjnych” podjętych w związku z kampanią wyborczą i wyborami. 20.10.1989 sprawę wyrejestrowano, a materiały zarchiwizowano pod sygn. 2533/IV. Akta o sygn. IPN BU 0236/410 (2533/IV) t. 27.
Akta paszportowe prowadzone przez Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku w okresie 30.03.1987-24.01.1990. Akta sygn. IPN Gd 645/379471 (EAGD 37471); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej MSW.