Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 25, obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

APELLA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000391928

NIP

5862272058

REGON

221477656

Data rejestracji

21 lipca 2011 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

24 mln zł

Kapitał docelowy

18 mln zł

Kapitał wpłacony

24 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

  • Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  • Działalność związana z reprezentowaniem mediów

  • Badanie rynku i opinii publicznej

  • Działalność agencji informacyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.APELLA.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012