Nazwa pełna

APELLA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000391928

NIP

5862272058

REGON

221477656

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 lipca 2011 r.

Kapitał zakładowy

24 mln zł

Kapitał docelowy

18 mln zł

Kapitał wpłacony

24 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • JAKO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIR. 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Adres www

WWW.APELLA.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012