Nazwa pełna

APELLA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000391928

NIP

5862272058

REGON

221477656

Data rejestracji

21 lipca 2011 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

24 mln zł

Kapitał docelowy

18 mln zł

Kapitał wpłacony

24 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Drukowanie I działalność usługowa związana z poligrafią

  • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność; Działalność portali internetowych

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Działalność związana z reprezentowaniem mediów

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność agencji informacyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.APELLA.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012