Nazwa pełna

APELLA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000391928

NIP

5862272058

REGON

221477656

Data rejestracji

21 lipca 2011 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

24 mln zł

Kapitał docelowy

18 mln zł

Kapitał wpłacony

24 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W MYŚL ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET PIĄTY USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Adres www

WWW.APELLA.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012