Nazwa pełna

FUNDACJA IM.FRANCISZKA STEFCZYKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000407731

NIP

5862275625

REGON

221592558

Data rejestracji

10 stycznia 2012 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Cel działania

1/opieka nad spuścizną franciszka stefczyka 2/ochrona zdrowia, w tym niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi schorzeniami, osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, 3/wspieranie oświaty i wychowania, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, wspieranie integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4/pomoc społeczna i dobroczynność, w tym walka z wykluczeniem osób niezamożnych i w wieku emerytalnym, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 5/wspieranie kultury i sztuki oraz opieka nad zabytkami i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym udzielanie popieranie i promowanie młodego pokolena twórców oraz pomoc w rozwijaniu ich talentów, kształowanie i popularyzacja edukacji artystycznej, opieka nad pomnikami, tablicami pamiątkowymi,nieruchomościami związanymi z twórczą działalnością artystyczną i kulturalną, 6/wspieranie kultury fizycznej i sportu, w tym rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej,sportu,rehabilitacji,turystyki i czynnego wypoczynku, 7/podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej,podtrzymywanie i upowszechnianie wartości chrześcijańskich,wspieranie działalności prowadzonej na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 8/działalność charytatywna, 9/działalność

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5,1 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo - dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie - członek zarządu wraz z prokurentem działający łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012