Nazwa pełna

FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000429681

NIP

1132857790

REGON

146254084

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 sierpnia 2012 r.

Kapitał zakładowy

5,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji i składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu (w tym prezes zarządu i wiceprezes zarządu) jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁOW (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIR. 3 USTAWY AML)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012