Nazwa pełna

PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000677966

NIP

5862273023

REGON

221516706

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 maja 2017 r.

Kapitał zakładowy

337,3 mln zł

Kapitał wpłacony

337,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli o podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1) dwaj członkowie zarządu działający łącznie 2) członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W MYŚL ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET PIĄTY USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

65 tys. zł

Inne dane

Adres www

PMSA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017