Nazwa pełna

PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000677966

NIP

5862273023

REGON

221516706

Data rejestracji

15 maja 2017 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

264,4 mln zł

Kapitał wpłacony

264,4 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

34,7 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli o podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1) dwaj członkowie zarządu działający łącznie 2) członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Adres www

LEASING.PMSA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017