Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 2 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000677966

NIP

5862273023

REGON

221516706

Data rejestracji

15 maja 2017 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

264.4 mln zł

Kapitał wpłacony

264.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

  • Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

  • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

  • Wynajem i dzierżawa

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli o podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1) dwaj członkowie zarządu działający łącznie 2) członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Adres WWW

LEASING.PMSA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017