Nazwa pełna

PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000677966

NIP

5862273023

REGON

221516706

Data rejestracji

15 maja 2017 r.

Data ostatniej zmiany

24 maja 2019 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

61.9 mln zł

Kapitał wpłacony

61.9 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Leasing finansowy

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa I detaliczna samochodów osobowych I furgonetek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Działalność portali internetowych

  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Działalność agencji reklamowych

  • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

  • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

  • Działalność centrów telefonicznych (call center)

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli o podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1) dwaj członkowie zarządu działający łącznie 2) członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017