Nazwa pełna

DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

KRS

0000062136

NIP

8971616995

REGON

932116764

Adres siedziby

Świdnicka 44, 50-027 Wrocław, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

8 stycznia 2002 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie rozporządzania mieniem, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, a także w innych sprawach statutowych stowarzyszenia, składają dwaj członkowie zarządu stowarzyszenia lub jeden członek zarządu stowarzyszenia i osoba upoważniona przez zarząd stowarzyszenia ( pełnomocnik), według zasad ustanowionych przez zarząd stowarzyszenia. 2. 2. Zarząd stowarzyszenia może udzielić prezesowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności stowarzyszenia. 3. W trybie podanym ust 2 zarząd stowarzyszenia może ustanowić pełnomocników dla spraw szczególnych, którzy będą działać w granicach umocowania.

Zobacz jeszcze 51 wpisów historycznych
Cel działania

Stowarzyszenie zostało powołane i działa w celu: a) wspierania działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialneglona rzecz rozwoju turystyki na dolnym śląsku b) promocji dolnego śląska jako regionu atrakcyjnego turystycznie c) organizacji i prowadzenia systemu informacji turystycznej w województwie i o województwie dolnośląskim d) inicjowania, opiniowania i wspomagania wieloletnich strategii rozwoju turystyki oraz planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej e) szkolenia i doskonalenia kadr dla potrzeb turystyki f) prowadzenia badań marketingowych w zakresie turystyki, g) integrowania dzialalności lokalnych organizacji turystycznych w zakresie rozwoju i promocji turystyki na dolnym śląsku, h) tworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z dolnego śląska z władzami regionalnymi i krajowymi na rzecz rozwoju turystyki w regionie, i) integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa dolnośląskiego. W sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. , o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, celami stowarzyszenia są: podtrzymywanie i upowszevchnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy regionu dolnego śląska, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagajaca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dolnego śląska, działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji turystycznej,działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży działalność w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

56,4 tys. zł

2018 r.

3,2 tys. zł

2017 r.

17,3 tys. zł

2016 r.

13,8 tys. zł

2015 r.

14,2 tys. zł

2009 r.

2,9 tys. zł

2007 r.

72,5 tys. zł

2007
2009
2015
2016
2017
2018
2020
72,5 tys. zł 2,9 tys. zł 14,2 tys. zł 13,8 tys. zł 17,3 tys. zł 3,2 tys. zł 56,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

5,7 mln zł

4,8 mln zł

2007 - 2013

6

5,5 mln zł

4,5 mln zł

2004 - 2006

5

71,7 tys. zł

25,1 tys. zł

Łącznie

12

11,2 mln zł

9,3 mln zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 11/2000 SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ I CYWILNY SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002