Nazwa pełna

FUNDACJA PROFETO.PL - SERCAŃSKI SEKRETARIAT NA RZECZ NOWEJ EWANGELIZACJI

KRS

0000494148

NIP

6551971642

REGON

260743277

Adres siedziby

Łowicka 46, 02-531 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

14 stycznia 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub prezes zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Cele fundacji są następujące: 1. Wspieranie działalności zgromadzenia księży najświętszego serca jezusowego (księża sercanie), prowincja Polska, w zakresie kultu religijnego; 2. Samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez różnego rodzaju formy przepowiadania ewangelii, z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu takich jak radio, telewizja, portale internetowe, strony internetowe i blogi; 3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym realizacja działań edukacyjnych, a także działań prewencyjnych w obszarze przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wsparcie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób wykluczonych społecznie, na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych oraz prowadzenie działań profilaktycznych adresowanych do różnych grup społecznych, w tym osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dzieci i młodzieży; 4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 6. Wspieranie misjonarzy i misji prowadzonych przez zgromadzenie księży najświętszego serca pana jezusa.

Beneficjenci rzeczywiści
  • PRZEDSTAWICIEL FUNDATORA (PROWINCJAŁ) - KSIĘŻA SERCANIE PROWINCJA POLSKA

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

14,4 tys. zł

2020 r.

230,6 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJA@PROFETO.PL

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014