Nazwa pełna

FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000349306

NIP

7010228263

REGON

142251054

Data rejestracji

18 lutego 2010 r.

Adres siedziby

Jana Pankiewicza 1 / 2, 00-695 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

111,3 tys. zł

Kapitał docelowy

75 tys. zł

Kapitał wpłacony

111,3 tys. zł

Status podatnika VAT

Brak
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010