Nazwa pełna

FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000349306

NIP

7010228263

REGON

142251054

Data rejestracji

18 lutego 2010 r.

Adres siedziby

Jana Pankiewicza 1 / 2, 00-695 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

111,3 tys. zł

Kapitał docelowy

75 tys. zł

Kapitał wpłacony

111,3 tys. zł

Status podatnika VAT

Brak
Otrzymana pomoc publiczna

2015 r.

5,8 tys. zł

2014 r.

287,9 tys. zł

2010 r.

15 tys. zł

2010
2014
2015
15 tys. zł 287,9 tys. zł 5,8 tys. zł
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010