Nazwa pełna

REMONTOWA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000029098

NIP

5832625262

REGON

191836026

Data rejestracji

25 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 mln zł

Kapitał wpłacony

50 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia I fundusze emerytalne

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  • Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa I doradztwo podatkowe

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

  • Pozaszkolne formy edukacji

  • Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli składają I podpisują w imieniu spółki - prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu: łącznie lub członek zarządu z prokurentem łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 13751 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ REJESTROWY GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001