Nazwa pełna

REMONTOWA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000029098

NIP

5832625262

REGON

191836026

Data rejestracji

25 lipca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

30 września 2019 r.

Adres siedziby

Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 mln zł

Kapitał wpłacony

50 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia I fundusze emerytalne

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  • Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa I doradztwo podatkowe

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

  • Pozaszkolne formy edukacji

  • Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli składają I podpisują w imieniu spółki - prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu: łącznie lub członek zarządu z prokurentem łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 13751 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ REJESTROWY GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001