Nazwa pełna

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-ŚWIDNIK" SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000028780

NIP

7130005502

REGON

004207330

Data rejestracji

17 lipca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

17 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

137.4 mln zł

Kapitał wpłacony

137.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych I podobnych maszyn

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja złączy I śrub

 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych I elementów napędowych

 • Naprawa I konserwacja statków powietrznych I statków kosmicznych

 • Dystrybucja energii elektrycznej

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Produkcja sprzętu I wyposażenia do napędu hydraulicznego I pneumatycznego

 • Przesyłanie energii elektrycznej

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Produkcja instrumentów I przyrządów pomiarowych, kontrolnych I nawigacyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie prezesa zarządu spółki albo wiceprezesa zarządu spółki z członkiem zarządu albo współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
 • Od 17 lipca 2019 r.

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2083 SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014