Powiązania osoby

Zwraca aktualne i/lub historyczne powiązania osoby z organizacjami wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego.

GET https://rejestr.io/api/v2/osoby/{id}/krs-powiazania

Obsługiwane parametry GET

id
integer int64

Id osoby

aktualnosc
string
wartości: aktualne, historyczne
domyślnie: aktualne

Rodzaj powiązań jakie zostaną zwrócone:

  • aktualne - Powiązania aktualne, występujące w najnowszych wpisach do KRS.
  • historyczne - Powiązania historyczne, czyli takie, które istniały w przeszłości, ale nie występują w najnowszych wpisach do KRS.

Jeśli ten parametr nie jest podany, zwracane są powiązania aktualne.

Uwaga: powiązania historyczne wymagają planu Rejestr.io Premium lub wyższego.

Odpowiedź

Poprawna odpowiedź jest listą obiektów o następujących kluczach:

id
integer

Id organizacji. Jest to nr KRS bez początkowych zer.

nazwy
object

Różne warianty nazwy organizacji.

Obiekt o następujących kluczach:

pelna
string

Pełna nazwa organizacji, np. "EXAMPLEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA".

skrocona
string

Skrócona nazwa organizacji, np. "EXAMPLEX POLSKA".

numery
object

Numery rejestrowe organizacji.

Obiekt o następujących kluczach:

duns
integer

Nr DUNS organizacji.

Uwaga: to pole nie pochodzi z KRS. Brak tej danej oznacza, że nasze źródło jej nie posiada, choć jest możliwe, że organizacja w rzeczywistości ma przypisany ten numer.

krs
integer

Pełen nr KRS organizacji.

nip
integer

Nr NIP organizacji.

regon
integer

Nr REGON organizacji.

stan
object

Kluczowe dane o stanie organizacji.

Obiekt o następujących kluczach:

czy_dofinansowana_przez_ue
boolean

Czy organizacja otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej?

czy_jest_na_gwp
boolean

Czy organizacja jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie?

czy_otrzymala_pomoc_publiczna
boolean

Czy organizacja otrzymała pomoc publiczną?

czy_pozytku_publicznego
boolean

Czy organizacja jest organizacją pożytku publicznego (OPP)?

czy_spolka_skarbu_panstwa
boolean

Czy organizacja jest spółką Skarbu Państwa?

czy_wykreslona
boolean

Czy organizacja została wykreślona z KRS?

forma_prawna
string

Forma prawna organizacji.

pkd_przewazajace_dzial
string

Słowny opis działu przeważającego PKD organizacji.

w_likwidacji
boolean

Czy organizacja jest w likwidacji?

w_upadlosci
boolean

Czy organizacja jest w upadłości?

w_zawieszeniu
boolean

Czy organizacja jest w zawieszeniu?

wielkosc
string
wartości: duza_srednia, mala, mikro, ngo

Wielkość organizacji wg klasyfikacji z ustawy o rachunkowości.

Uwaga: Dla organizacji, które nie złożyły jeszcze żadnego sprawozdania finansowego możliwego do automatycznego przetworzenia, wartość ta nie jest ustalana.

glowna_osoba
object

Osoba stojąca na czele organizacji: prezes zarządu, przewodniczący, itp.

Obiekt o następujących kluczach:

id
integer

Id osoby, które może być użyte np. w zapytaniu "Pobieranie danych osoby".

imiona_i_nazwisko
string

adres
object

Główny adres organizacji wg KRS

Obiekt o następujących kluczach:

kod
string

Kod pocztowy

miejscowosc
string
nr_domu
string
nr_mieszkania
string
panstwo
string
poczta
string
ulica
string

kontakt
object

Dane kontaktowe organizacji, pochodzące zarówno z KRS jak i spoza KRS. Wymagają planu Rejestr.io Biznes.

Obiekt o następujących kluczach:

emaile
array

Lista adresów email organizacji.

www
string

Strona internetowa organizacji.

krs_rejestry
object

Informacje dotyczące wpisania i wykreślenia z rejestrów przedsiębiorców i stowarzyszeń w KRS.

Obiekt o następujących kluczach:

rejestr_przedsiebiorcow_data_wpisu
string

Data wpisania do rejestru przedsiębiorców w KRS w formacie RRRR-MM-DD.

Brak tej danej oznacza, że podmiot nigdy nie figurował w tym rejestrze. Natomiast w przypadku jej obecności, w celu ustalenia obecnego stanu podmiotu, należy również sprawdzić rejestr_przedsiebiorcow_data_wykreslenia.

rejestr_przedsiebiorcow_data_wykreslenia
string

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców w KRS w formacie RRRR-MM-DD.

Brak tej danej oznacza:

  • jeśli jest obecne rejestr_przedsiebiorcow_data_wpisu: że podmiot jest aktualnie w tym rejestrze,
  • jeśli nie jest obecne rejestr_przedsiebiorcow_data_wpisu: że podmiot nigdy nie figurował w tym rejestrze.
rejestr_stowarzyszen_data_wpisu
string

Data wpisania do rejestru stowarzyszeń w KRS w formacie RRRR-MM-DD.

Brak tej danej oznacza, że podmiot nigdy nie figurował w tym rejestrze. Natomiast w przypadku jej obecności, w celu ustalenia obecnego stanu podmiotu, należy również sprawdzić rejestr_stowarzyszen_data_wykreslenia.

rejestr_stowarzyszen_data_wykreslenia
string

Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń w KRS w formacie RRRR-MM-DD.

Brak tej danej oznacza:

  • jeśli jest obecne rejestr_stowarzyszen_data_wpisu: że podmiot jest aktualnie w tym rejestrze,
  • jeśli nie jest obecne rejestr_stowarzyszen_data_wpisu: że podmiot nigdy nie figurował w tym rejestrze.

krs_wpisy
object

Informacje dotyczące kluczowych wpisów do KRS.

Obiekt o następujących kluczach:

najnowszy_data
string

Data najnowszego wpisu do KRS w formacie RRRR-MM-DD.

W przypadku organizacji wykreślonych z KRS, jest to również data wykreślenia.

najnowszy_numer
integer

Numer najnowszego wpisu do KRS.

najnowszy_przed_wykresleniem_data
string

W przypadku organizacji wykreślonych, data najnowszego wpisu do KRS zawierającego dane sprzed wykreślenia w formacie RRRR-MM-DD.

najnowszy_przed_wykresleniem_numer
string

W przypadku organizacji wykreślonych, numer najnowszego wpisu do KRS zawierającego dane sprzed wykreślenia.

pierwszy_data
string

Data pierwszego wpisu do KRS w formacie RRRR-MM-DD.

wykreslenie_uprawomocnienie_data
string

W przypadku organizacji wykreślonych, data uprawomocnienia się postanowienia sądu w kwestii wykreślenia organizacji z KRS, w formacie RRRR-MM-DD.

krs_powiazania_liczby
object

Liczby powiązań tej organizacji z innymi organizacjami i osobami w KRS.

Obiekt o następujących kluczach:

aktualne
integer

Liczba powiązań występujących aktualnie.

przeszle
integer

Liczba powiązań występujących w przeszłości a nie występujących aktualnie.

metadane
object

Date dotyczące wewnętrznego stanu organizacji w systemie informatycznym portalu Rejestr.io.

Obiekt o następujących kluczach:

krs_odpis_synchronizacja_data_czas
string

Data i czas ostatniej synchronizacji danych organizacji z oficjalnym KRS, w formacie RRRR-MM-DD GG:mm:SS, gdzie GG oznacza godzinę, mm minutę, a SS sekundę.

krs_rozdzialy_dostepne
array

Lista dostępnych rozdziałów KRS, o które można pytać w zapytaniu "Pobieranie rozdziałów KRS organizacji".

typ
string

Typ obiektu API, zawsze przybierający jedną wartość (organizacja).

krs_powiazania_kwerendowane
array

Lista powiązań tej organizacji do kwerendowanej organizacji / osoby.

Lista obiektów o następujących kluczach:

data_start
string

Data początku powiązania, w formacie RRRR-MM-DD.

data_koniec
string

Data końca powiązania, w formacie RRRR-MM-DD - lub 'null' jeśli powiązanie trwa nadal.

kierunek
string

Kierunek powiązania.

Znaczenie tego pola jest najprościej wyjaśnialne na poniższym przykładzie:

Jeśli odpytujemy o powiązania organizacji A, i otrzymujemy w odpowiedzi organizację B, z typem powiązania "jedyny udziałowiec", to kierunek ma następujące znaczenie:

  • AKTYWNY: organizacja B jest jedynym udziałowcem organizacji A (B posiada A);
  • PASYWNY: organizacja B ma organizację A jako jedynego udziałowca (B jest posiadana przez A)

Uogólniając powyższe, kierunek ma następujące znaczenie:

  • AKTYWNY: oznacza, że obiekt zwrócony w wynikach pełni rolę wskazaną w polu typ wobec odpytywanego obiektu;
  • PASYWNY: oznacza, że odpytywany obiekt pełni rolę wskazaną w polu typ wobec obiektu zwróconego w wynikach.

Warto tutaj pamiętać, że choć odpytujemy o powiązania obiektu kwerendowanego, to w liście wyników powiązania te są przypisane poszczególnym obiektom na tej liście, i stąd kierunek jest AKTYWNY lub PASYWNY z punktu widzenia obiektu na liście wyników, a nie obiektu kwerendowanego.

opis
string

Szczegółowy opis typu powiązania.

typ
string

Typ powiązania, np. KRS_SHAREHOLDER, KRS_BOARD, itp.