Wyszukiwanie organizacji

Zwraca listę organizacji na podstawie zadanych kryteriów.

GET https://rejestr.io/api/v2/org

Uwaga: Jeśli znasz numer KRS organizacji - nie musisz jej wyszukiwać. W takim wypadku, skorzystaj od razu z pobierania podstawowych danych organizacji.

Kryteria wyszukiwania

Możesz wyszukiwać organizacje korzystając z następujących parametrów GET:

nazwa
string

Fragment nazwy organizacji.

Znaki specjalne powinny być zakodowane używając kodowania procentowego (https://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding). W szczególności znak spacji koduje się przez %20. Przykładowo:

 • wyszukiwanie examplex polska powinno być zakodowane w URL jako nazwa=examplex%20polska.

Wielkość liter nie ma znaczenia. Następujące wyszukiwania są równoważne: Examplex Polska i examplex polska.

Zadany fragment nazwy musi zawierać pełne słowa. Przykładowo:

 • wyszukiwanie examplex zwróci np. Examplex Polska,
 • wyszukiwanie polska examplex także zwróci Examplex Polska,
 • wyszukiwanie examplex pol NIE zwróci Examplex Polska.

Nazwy organizacji zawierają formę prawną w wersji rozwiniętej, czyli np. 'Examplex Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością' a nie 'Examplex Polska sp. z o.o.'. Zatem szukanie używając skrótów nie zwróci wyników.

nip
string

Pełen numer NIP organizacji, bez myślników.

regon
string

Pełen numer REGON organizacji.

forma_prawna
string

Pełna forma prawna organizacji, pisana wielkimi literami.

Uwaga: Znak spacji koduje się w URL przez %20.

wpis_pierwszy_data
string

Data pierwszego wpisu do KRS.

Wartością tego parametru jest ciąg znaków reprezentujący albo konkretną datę albo okres czasu. W tym celu występują następujące operatory:

 • lt - mniejsza niż
 • lte - mniejsza niż lub równa
 • eq - równa
 • gte - większa niż lub równa
 • gt - większa niż

Używając powyższych operatorów, same daty zawsze podaje się w formacie RRRR-MM-DD, czyli np. 2010-07-15 dla 15 lipca 2010 r.

W celu zapytania o konkretną datę należy wpisać ją wraz z operatorem eq. Np. zapytanie o organizacje z datą pierwszego wpisu do KRS w dn. 15 lipca 2010 r. wygląda następująco: wpis_pierwszy_data=eq:2010-07-15.

W celu zapytania o okres czasu należy użyć pozostałych operatorów. Można po przecinku użyć dwóch operatorów, aby uzyskać okres ograniczony z obu stron.

Np. zapytanie o organizacje z datą pierwszego wpisu do KRS nie wcześniej niż 15 lipca 2010 r. i jednocześnie wcześniej niż 15 sierpnia 2020 r. wygląda następująco: wpis_pierwszy_data=gte:2010-07-15,lt:2020-08-15.

wpis_najnowszy_data
string

Data najnowszego wpisu do KRS.

Wartością tego parametru jest ciąg znaków reprezentujący albo konkretną datę albo okres czasu. W tym celu występują następujące operatory:

 • lt - mniejsza niż
 • lte - mniejsza niż lub równa
 • eq - równa
 • gte - większa niż lub równa
 • gt - większa niż

Używając powyższych operatorów, same daty zawsze podaje się w formacie RRRR-MM-DD, czyli np. 2010-07-15 dla 15 lipca 2010 r.

W celu zapytania o konkretną datę należy wpisać ją wraz z operatorem eq. Np. zapytanie o organizacje z datą najnowszego wpisu do KRS w dn. 15 lipca 2010 r. wygląda następująco: wpis_najnowszy_data=eq:2010-07-15.

W celu zapytania o okres czasu należy użyć pozostałych operatorów. Można po przecinku użyć dwóch operatorów, aby uzyskać okres ograniczony z obu stron.

Np. zapytanie o organizacje z datą najnowszego wpisu do KRS nie wcześniej niż 15 lipca 2010 r. i jednocześnie wcześniej niż 15 sierpnia 2020 r. wygląda następująco: wpis_najnowszy_data=gte:2010-07-15,lt:2020-08-15.

przewazajacy_pkd
string

Kod PKD przeważającej działalności przedsiębiorcy.

Można także szukać po przedrostku kodu. Np. podające wartość 24 otrzyma się zarówno organizacje mające kod PKD przeważającej działalności równy 24.51.Z jak i 24.52.Z, itd.

Uwaga: Istnieją organizacje, które nadal nie poprawiły swoich kodów PKD po zmianie numeracji w 2007 r.

pozostaly_pkd
string

Kod PKD pozostałej działalności przedsiębiorcy.

Można także szukać po przedrostku kodu. Np. podające wartość 24 otrzyma się zarówno organizacje mające kod PKD pozostałej działalności równy 24.51.Z jak i 24.52.Z, itd.

Uwaga: Istnieją organizacje, które nadal nie poprawiły swoich kodów PKD po zmianie numeracji w 2007 r.

dowolny_pkd
string

Kod PKD przeważającej lub pozostałej działalności przedsiębiorcy.

Można także szukać po przedrostku kodu. Np. podające wartość 24 otrzyma się zarówno organizacje mające dowolny kod PKD równy 24.51.Z jak i 24.52.Z, itd.

Uwaga: Istnieją organizacje, które nadal nie poprawiły swoich kodów PKD po zmianie numeracji w 2007 r.

czy_pozytku_publicznego
boolean

Czy organizacja jest organizacją pożytku publicznego (OPP)?

czy_wykreslona
boolean

Czy organizacja jest wykreślona z KRS?

czy_w_likwidacji
boolean

Czy organizacja jest w likwidacji?

czy_w_upadlosci
boolean

Czy organizacja jest w upadłości?

czy_w_zawieszeniu
boolean

Czy organizacja jest w zawieszeniu?

kapital
string

Wysokość kapitału zakładowego.

Wartością tego parametru jest ciąg znaków reprezentujący albo konkretną wartość kapitału albo jakiś jego zakres. W tym celu występują następujące operatory:

 • lt - mniejszy niż
 • lte - mniejszy niż lub równy
 • eq - równy
 • gte - większy niż lub równy
 • gt - większy niż

W celu zapytania o konkretną wartość należy wpisać tę wartość wraz z operatorem eq. Np. zapytanie o organizacje z kapitałem 10000 zł wygląda następująco: kapital=eq:10000.

W celu zapytania o zakres kapitału należy użyć pozostałych operatorów. Można po przecinku użyć dwóch operatorów, aby uzyskać zakres ograniczony z obu stron.

Np. zapytanie o organizacje z kapitałem równym co najmniej 10000 zł ale mniej niż 15000 zł wygląda następująco: kapital=gte:10000,lt:15000.

Uwaga: nieznaczna liczba organizacji (mniej niż 100), podaje kapitał zakładowy w euro, zamiast w złotówkach.

wielkosc
string
wartości: duza_srednia, mala, mikro, ngo

Wielkość organizacji wg klasyfikacji z ustawy o rachunkowości.

Uwagi:

 • Niepełne pokrycie: Filtr nie obejmuje organizacji, które nie złożyły jeszcze żadnego sprawozdania finansowego możliwego do automatycznego przetworzenia.
 • Wymagany plan: Ten filtr wymaga planu abonamentowego Rejestr.io Biznes.
typ_adresu
string
wartości: dowolny, organizacja, oddzial
domyślnie: dowolny

Czy ograniczyć wyszukiwanie wg kryteriów adresowych (np. "panstwo", "terc_powiat", itp.) tylko do adresu organizacji lub tylko do adresów oddziałów.

panstwo
string

Państwo w adresie organizacji lub jej oddziału.

Uwaga: ten parametr wyszukiwania operuje na adresach podanych w KRS, zaś nie operuje na polu "siedziba", określanym w KRS z dokładnością do gminy (bez np. ulicy) i wykorzystywanym np. do ustalania właściwości sądu.

miejscowosc
string

Miejscowosc w adresie organizacji lub jej oddziału.

Uwaga: ten parametr wyszukiwania operuje na adresach podanych w KRS, zaś nie operuje na polu "siedziba", określanym w KRS z dokładnością do gminy (bez np. ulicy) i wykorzystywanym np. do ustalania właściwości sądu.

kod_pocztowy
string

Kod pocztowy w adresie organizacji lub jej oddziału.

Uwaga: ten parametr wyszukiwania operuje na adresach podanych w KRS, zaś nie operuje na polu "siedziba", określanym w KRS z dokładnością do gminy (bez np. ulicy) i wykorzystywanym np. do ustalania właściwości sądu.

ulica
string

Ulica w adresie organizacji lub jej oddziału.

Uwaga: ten parametr wyszukiwania operuje na adresach podanych w KRS, zaś nie operuje na polu "siedziba", określanym w KRS z dokładnością do gminy (bez np. ulicy) i wykorzystywanym np. do ustalania właściwości sądu.

nr_domu
string

Numer domu w adresie organizacji lub jej oddziału.

Uwaga: ten parametr wyszukiwania operuje na adresach podanych w KRS, zaś nie operuje na polu "siedziba", określanym w KRS z dokładnością do gminy (bez np. ulicy) i wykorzystywanym np. do ustalania właściwości sądu.

terc_wojewodztwo
string

Dwucyfrowy kod TERC województwa zawierającego adres organizacji lub jej oddziału.

Rejestr TERYT, ustalający kody TERC: https://eteryt.stat.gov.pl.

Uwaga: ten parametr wyszukiwania operuje na adresach podanych w KRS, zaś nie operuje na polu "siedziba", określanym w KRS z dokładnością do gminy (bez np. ulicy) i wykorzystywanym np. do ustalania właściwości sądu.

terc_powiat
string

Czterocyfrowy kod TERC powiatu zawierającego adres organizacji lub jej oddziału.

Rejestr TERYT, ustalający kody TERC: https://eteryt.stat.gov.pl.

Uwaga: ten parametr wyszukiwania operuje na adresach podanych w KRS, zaś nie operuje na polu "siedziba", określanym w KRS z dokładnością do gminy (bez np. ulicy) i wykorzystywanym np. do ustalania właściwości sądu.

terc_gmina
string

Sześciocyfrowy (NIE siedmiocyfrowy) kod TERC gminy zawierającej adres organizacji lub jej oddziału.

Rejestr TERYT, ustalający kody TERC: https://eteryt.stat.gov.pl.

Uwaga: ten parametr wyszukiwania operuje na adresach podanych w KRS, zaś nie operuje na polu "siedziba", określanym w KRS z dokładnością do gminy (bez np. ulicy) i wykorzystywanym np. do ustalania właściwości sądu.

Sortowanie

Aby dostosować kolejność organizacji na liście wyników, użyj parametru GET:

sortowanie
string

Wartością tego parametru jest ciąg znaków reprezentujący pole, po którym należy posortować wyniki, oraz opcjonalnie kierunek sortowania (malejaco albo rosnaco).

Pola, które można podać jako kryterium sortowania (lista będzie poszerzana):

 • kapital
 • nazwa
 • wpis_najnowszy_data
 • wpis_pierwszy_data

Przykład parametru: sortowanie=wpis_pierwszy_data:rosnaco. Takie wyszukiwanie zwróci wyniki posortowane po dacie pierwszego wpisu do KRS w kolejności rosnącej, czyli od najstarszych do najmłodszych organizacji.

Przy polach poza nazwa można używać kierunków sortowania: malejaco lub rosnaco, z których pierwszy jest domyślny. Dla pola nazwa, kierunek sortowania jest zawsze malejący, zgodnie z dopasowaniem szukanego tekstu do nazwy organizacji.

Inne przykłady:

 • sortowanie=wpis_pierwszy_data:rosnaco
 • sortowanie=kapital:malejaco
 • sortowanie=nazwa

Zwracane organizacje są posortowane w następujący sposób:

 • jeśli używany jest parametr sortowanie - zgodnie z jego definicją;
 • jeśli parametr sortowanie nie jest używany, ale jest używany parametr nazwa - zgodnie z dopasowaniem szukanego tekstu do nazwy organizacji, lekko zmodyfikowanym wg kapitału zakładowego, gdzie większy kapitał oznacza wyższy wynik;
 • w przeciwnym wypadku - po numerze KRS, malejąco.

Stronnicowanie

Wyniki wyszukiwania są dzielone na strony, zgodnie z następującymi parametrami GET:

strona
integer int64
domyślnie: 1

Którą stronę wyników wyszukiwania zwrócić.

ile_na_strone
integer int64
domyślnie: 10

Ile maksymalnie organizacji mieści się na stronie wyników wyszukiwania.

Odpowiedź

Poprawna odpowiedź jest obiektem o następujących kluczach:

liczba_wszystkich_wynikow
integer

Liczba wszystkich znalezionych organizacji, często większa niż liczba wyświetlanych na obecnej stronie.

wyniki
array

Lista organizacji dla obecnej strony.

Lista obiektów o następujących kluczach:

id
integer

Id organizacji. Jest to nr KRS bez początkowych zer.

nazwy
object

Różne warianty nazwy organizacji.

Obiekt o następujących kluczach:

pelna
string

Pełna nazwa organizacji, np. "EXAMPLEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA".

skrocona
string

Skrócona nazwa organizacji, np. "EXAMPLEX POLSKA".

numery
object

Numery rejestrowe organizacji.

Obiekt o następujących kluczach:

duns
integer

Nr DUNS organizacji.

Uwaga: to pole nie pochodzi z KRS. Brak tej danej oznacza, że nasze źródło jej nie posiada, choć jest możliwe, że organizacja w rzeczywistości ma przypisany ten numer.

krs
integer

Pełen nr KRS organizacji.

nip
integer

Nr NIP organizacji.

regon
integer

Nr REGON organizacji.

stan
object

Kluczowe dane o stanie organizacji.

Obiekt o następujących kluczach:

czy_dofinansowana_przez_ue
boolean

Czy organizacja otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej?

czy_jest_na_gwp
boolean

Czy organizacja jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie?

czy_otrzymala_pomoc_publiczna
boolean

Czy organizacja otrzymała pomoc publiczną?

czy_pozytku_publicznego
boolean

Czy organizacja jest organizacją pożytku publicznego (OPP)?

czy_spolka_skarbu_panstwa
boolean

Czy organizacja jest spółką Skarbu Państwa?

czy_wykreslona
boolean

Czy organizacja została wykreślona z KRS?

forma_prawna
string

Forma prawna organizacji.

pkd_przewazajace_dzial
string

Słowny opis działu przeważającego PKD organizacji.

w_likwidacji
boolean

Czy organizacja jest w likwidacji?

w_upadlosci
boolean

Czy organizacja jest w upadłości?

w_zawieszeniu
boolean

Czy organizacja jest w zawieszeniu?

wielkosc
string
wartości: duza_srednia, mala, mikro, ngo

Wielkość organizacji wg klasyfikacji z ustawy o rachunkowości.

Uwaga: Dla organizacji, które nie złożyły jeszcze żadnego sprawozdania finansowego możliwego do automatycznego przetworzenia, wartość ta nie jest ustalana.

glowna_osoba
object

Osoba stojąca na czele organizacji: prezes zarządu, przewodniczący, itp.

Obiekt o następujących kluczach:

id
integer

Id osoby, które może być użyte np. w zapytaniu "Pobieranie danych osoby".

imiona_i_nazwisko
string

adres
object

Główny adres organizacji wg KRS

Obiekt o następujących kluczach:

kod
string

Kod pocztowy

miejscowosc
string
nr_domu
string
nr_mieszkania
string
panstwo
string
poczta
string
ulica
string

kontakt
object

Dane kontaktowe organizacji, pochodzące zarówno z KRS jak i spoza KRS. Wymagają planu Rejestr.io Biznes.

Obiekt o następujących kluczach:

emaile
array

Lista adresów email organizacji.

www
string

Strona internetowa organizacji.

krs_rejestry
object

Informacje dotyczące wpisania i wykreślenia z rejestrów przedsiębiorców i stowarzyszeń w KRS.

Obiekt o następujących kluczach:

rejestr_przedsiebiorcow_data_wpisu
string

Data wpisania do rejestru przedsiębiorców w KRS w formacie RRRR-MM-DD.

Brak tej danej oznacza, że podmiot nigdy nie figurował w tym rejestrze. Natomiast w przypadku jej obecności, w celu ustalenia obecnego stanu podmiotu, należy również sprawdzić rejestr_przedsiebiorcow_data_wykreslenia.

rejestr_przedsiebiorcow_data_wykreslenia
string

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców w KRS w formacie RRRR-MM-DD.

Brak tej danej oznacza:

 • jeśli jest obecne rejestr_przedsiebiorcow_data_wpisu: że podmiot jest aktualnie w tym rejestrze,
 • jeśli nie jest obecne rejestr_przedsiebiorcow_data_wpisu: że podmiot nigdy nie figurował w tym rejestrze.
rejestr_stowarzyszen_data_wpisu
string

Data wpisania do rejestru stowarzyszeń w KRS w formacie RRRR-MM-DD.

Brak tej danej oznacza, że podmiot nigdy nie figurował w tym rejestrze. Natomiast w przypadku jej obecności, w celu ustalenia obecnego stanu podmiotu, należy również sprawdzić rejestr_stowarzyszen_data_wykreslenia.

rejestr_stowarzyszen_data_wykreslenia
string

Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń w KRS w formacie RRRR-MM-DD.

Brak tej danej oznacza:

 • jeśli jest obecne rejestr_stowarzyszen_data_wpisu: że podmiot jest aktualnie w tym rejestrze,
 • jeśli nie jest obecne rejestr_stowarzyszen_data_wpisu: że podmiot nigdy nie figurował w tym rejestrze.

krs_wpisy
object

Informacje dotyczące kluczowych wpisów do KRS.

Obiekt o następujących kluczach:

najnowszy_data
string

Data najnowszego wpisu do KRS w formacie RRRR-MM-DD.

W przypadku organizacji wykreślonych z KRS, jest to również data wykreślenia.

najnowszy_numer
integer

Numer najnowszego wpisu do KRS.

najnowszy_przed_wykresleniem_data
string

W przypadku organizacji wykreślonych, data najnowszego wpisu do KRS zawierającego dane sprzed wykreślenia w formacie RRRR-MM-DD.

najnowszy_przed_wykresleniem_numer
string

W przypadku organizacji wykreślonych, numer najnowszego wpisu do KRS zawierającego dane sprzed wykreślenia.

pierwszy_data
string

Data pierwszego wpisu do KRS w formacie RRRR-MM-DD.

wykreslenie_uprawomocnienie_data
string

W przypadku organizacji wykreślonych, data uprawomocnienia się postanowienia sądu w kwestii wykreślenia organizacji z KRS, w formacie RRRR-MM-DD.

krs_powiazania_liczby
object

Liczby powiązań tej organizacji z innymi organizacjami i osobami w KRS.

Obiekt o następujących kluczach:

aktualne
integer

Liczba powiązań występujących aktualnie.

przeszle
integer

Liczba powiązań występujących w przeszłości a nie występujących aktualnie.

metadane
object

Date dotyczące wewnętrznego stanu organizacji w systemie informatycznym portalu Rejestr.io.

Obiekt o następujących kluczach:

krs_odpis_synchronizacja_data_czas
string

Data i czas ostatniej synchronizacji danych organizacji z oficjalnym KRS, w formacie RRRR-MM-DD GG:mm:SS, gdzie GG oznacza godzinę, mm minutę, a SS sekundę.

krs_rozdzialy_dostepne
array

Lista dostępnych rozdziałów KRS, o które można pytać w zapytaniu "Pobieranie rozdziałów KRS organizacji".

typ
string

Typ obiektu API, zawsze przybierający jedną wartość (organizacja).