Nazwa pełna

FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000720756

NIP

8792699585

REGON

369574442

Adres siedziby

Wileńska 4 / A017, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

23 lutego 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

179,4 tys. zł

Kapitał wpłacony

179,4 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

23,9 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony będzie członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnionych będzie dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE O ROZPROSZONYM AKCJONARIACIE (ŻADEN Z AKCJONARIUSZY, POŚREDNIO CZY BEZPOŚREDNIO NIE POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7,1 mln zł

2020 r.

810 zł

2017 r.

2,4 mln zł

2017
2020
2021
2,4 mln zł 810 zł 7,1 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.FRESHINSET.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018