Poprzednio

COFELY SERVICES

Nazwa pełna

ENGIE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000018908

NIP

5212685755

REGON

012792730

Adres siedziby

Grochowska 312, 03-839 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

17,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem, a w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • W PRZYPADKU ENGIE SERVICES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE” (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 1.03.2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  17,9 mln zł

  Liczba udziałów

  35800

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2013 r.

2,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 51838 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000