Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 11 października 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU DZIECI IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000166381

NIP

5213251579

REGON

015525403

Data rejestracji

16 lipca 2003 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Flory 1 / 8, 00-586 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wspomagająca edukację

 • Wydawanie książek

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Działalność obiektów kulturalnych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Tworzenie, upowszechnianie i realizowanie programów prewencyjno-rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci

 • Organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń dla nauczycieli, rodziców i innych osób pracujących na rzecz dzieci a także osób odpowiedzialnych za realizację zadań tyczących opieki, wychowania i edukacji

 • Organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń dla nauczycieli, rodziców i innych osób pracujących na rzecz dzieci a także osób odpowiedzialnych za realizację zadań tyczących opieki, wychowania i edukacji

 • Tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych

 • Prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań

 • Wydawanie kart pocztowych okolicznościowych

 • Przyznawanie dotacji finansowych

 • Działania na rzecz aktywizacji zawodowej nauczycieli i rodziców małych dzieci pozostających bez pracy

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 • Badania rynku i opinii publicznej

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Wychowanie przedszkolne

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Nauka języków obcych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Opieka dzienna nad dziećmi

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność bibliotek

 • Działalność związana ze sportem

 • Działalność rekreacyjna

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczenia woli w imieniu fundacji konieczne jest działanie łączne dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019