Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU DZIECI IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000166381

NIP

5213251579

REGON

015525403

Data rejestracji

16 lipca 2003 r.

Adres siedziby

Flory 1 / 8, 00-586 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działanie w zakresie edukacji, oświaty I wychowania, zdrowia I opieki społecznej na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, promowanie I wspieranie działań podnoszących znaczenie wysokiej jakości wczesnej edukacji dla kariery życiowej dzieci, działanie na rzecz ochrony praw dziecka, tworzenie możliwie najlepszych warunków opieki I rozwoju dla dzieci, we współpracy z rodzicami, nauczycielami, władzami lokalnymi, instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę, wychowanie I edukację oraz organizacjami pozarządowymi.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Tworzenie, upowszechnianie I realizowanie programów prewencyjno-rozwojowych I edukacyjnych dla dzieci

 • Organizowanie konferencji, seminariów I szkoleń dla nauczycieli, rodziców I innych osób pracujących na rzecz dzieci a także osób odpowiedzialnych za realizację zadań tyczących opieki, wychowania I edukacji

 • Organizowanie konferencji, seminariów I szkoleń dla nauczycieli, rodziców I innych osób pracujących na rzecz dzieci a także osób odpowiedzialnych za realizację zadań tyczących opieki, wychowania I edukacji

 • Tworzenie, tłumaczenie I wydawanie materiałów edukacyjnych I informacyjnych

 • Prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów I badań

 • Wydawanie kart pocztowych okolicznościowych

 • Przyznawanie dotacji finansowych

 • Działania na rzecz aktywizacji zawodowej nauczycieli I rodziców małych dzieci pozostających bez pracy

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Stosunki międzyludzkie (public relation) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Badania rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Wychowanie przedszkolne

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Nauka języków obcych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Opieka dzienna nad dziećmi

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Artystyczna I literacka działalność twórcza

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność bibliotek

 • Działalność związana ze sportem

 • Działalność rekreacyjna

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczenia woli w imieniu fundacji konieczne jest działanie łączne dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY