Nazwa pełna

POLSKIE DOMY DREWNIANE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000801568

NIP

7010913177

REGON

382778918

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

4 września 2019 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

120 mln zł

Kapitał wpłacony

120 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU AKCJONARIUSZA NFOŚIGW POSIADAJĄCEGO 99% AKCJI SPÓŁKI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

12,5 mln zł

2020 r.

79,5 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.PDDSA.COM.PL

Adres e-mail

BIURO@PDDSA.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019