Nazwa pełna

VISTULA GROUP OF UNIVERSITIES SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000788100

NIP

9512485100

REGON

383450887

Data rejestracji

27 maja 2019 r.

Adres siedziby

Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa I doradztwo podatkowe

  • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

  • Badania naukowe I prace rozwojowe

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

  • Edukacja

  • Działalność twórcza związana z kulturą I rozrywką

  • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są: dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019