Nazwa pełna

VISTULA GROUP OF UNIVERSITIES SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000788100

NIP

9512485100

REGON

383450887

Data rejestracji

27 maja 2019 r.

Data ostatniej zmiany

27 maja 2019 r.

Adres siedziby

Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa I doradztwo podatkowe

  • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

  • Badania naukowe I prace rozwojowe

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

  • Edukacja

  • Działalność twórcza związana z kulturą I rozrywką

  • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są: dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019