Nazwa pełna

"FLYTRONIC" SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000737347

NIP

9691513993

REGON

240851769

Data rejestracji

27 czerwca 2018 r.

Data ostatniej zmiany

5 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Bojkowska 43, 44-100 Gliwice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3.2 mln zł

Kapitał wpłacony

3.2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych I podobnych maszyn

Przedmiot pozostałej działalności
  • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

  • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych I optycznych

  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków I samolotów

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Badania I analizy techniczne

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych I technicznych

  • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli oraz do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Adres WWW

WWW.FLYTRONIC.PL

Adres e-mail

FLYTRONIC@FLYTRONIC.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018