Nazwa pełna

ETRA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000713554

NIP

5213809082

REGON

369257262

Data rejestracji

12 stycznia 2018 r.

Adres siedziby

Chmielna 2 / 31, 00-020 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał docelowy

50 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
  • akcjonariusz spółki akcyjnej

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: a)jeżeli zarząd jest jednoosobowy - prezes zarządu samodzielnie, b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób - dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018