Poprzednio

CAN-PACK

Nazwa pełna

CANPACK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000005418

NIP

6770046739

REGON

350568442

Adres siedziby

Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 marca 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

121,2 mln zł

Kapitał wpłacony

121,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Upoważniony do składania oświadczeń i podpisywania zobowiązań w imieniu spółki jest prezes zarządu lub dwóch członków zarządu współdziałających ze sobą albo jeden członek zarządu współdziałający z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇺🇸

    Rezydencja

    🇺🇸

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,7 mln zł

2018 r.

30,3 tys. zł

2016 r.

823,4 tys. zł

2013 r.

545 tys. zł

2010 r.

14,9 tys. zł

2005 r.

13,7 tys. zł

2004 r.

6 tys. zł

2004
2005
2010
2013
2016
2018
2020
6 tys. zł 13,7 tys. zł 14,9 tys. zł 545 tys. zł 823,4 tys. zł 30,3 tys. zł 1,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.CANPACK.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4324 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008