Poprzednio

FUNDACJA INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU LOKALNEGO

Nazwa pełna

FUNDACJA SOC TECH LAB

KRS

0000517580

NIP

8982208260

REGON

022460256

Adres siedziby

Aleksandra Kotsisa 35 / 6, 51-638 Wrocław, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

23 lipca 2014 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych i niemajątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest prezes zarządu. 2. W sprawach, w których stroną umowy jest prezes zarządu, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa członek rady fundacji.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

A) tworzenie, wdrażanie i promowanie innowacji społecznych. B) tworzenie, wdrażanie i promowanie technologii obywatelskich. C) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej. D) wykorzystywanie i promowanie dorobku naukowego i warsztatu nauk społecznych do tworzenia wiedzy użytecznej do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych oraz projektowania i realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, zwłaszcza na poziomie lokalnym. E) wspieranie i promowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na poziomie lokalnym. F) tworzenie i szerokie upowszechnianie wiedzy i zasobów informacyjnych, w szczególności z zakresu diagnostyki problemów i pobudzania aktywności społecznej. G) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej. H) wyrównywanie szans osób defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich usamodzielnienie i poprawa jakości życia poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową. I) działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2 tys. zł

2014 r.

5,8 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

INFO@FIBIRL.ORG.PL

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015