Nazwa pełna

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000505979

NIP

5922137980

REGON

220341682

Data rejestracji

11 kwietnia 2014 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

8.4 mln zł

Kapitał wpłacony

8.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja maszyn dla górnictwa I do wydobywania oraz budownictwa

  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

  • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

  • Wydobywanie żwiru I piasku; Wydobywanie gliny I kaolinu

  • Produkcja konstrukcji metalowych I ich części

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Jeśli zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.DEKPOL.PL

Adres e-mail

DEKPOL@DEKPOL.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013