Nazwa pełna

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000505979

NIP

5922137980

REGON

220341682

Data rejestracji

11 kwietnia 2014 r.

Data ostatniej zmiany

12 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

8.4 mln zł

Kapitał wpłacony

8.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja maszyn dla górnictwa I do wydobywania oraz budownictwa

  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

  • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

  • Wydobywanie żwiru I piasku; Wydobywanie gliny I kaolinu

  • Produkcja konstrukcji metalowych I ich części

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Jeśli zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.DEKPOL.PL

Adres e-mail

DEKPOL@DEKPOL.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013