Nazwa pełna

FUNDACJA WYMARZONA ODPORNOŚĆ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000505151

NIP

5322048274

REGON

147180761

Data rejestracji

7 kwietnia 2014 r.

Data ostatniej zmiany

9 listopada 2017 r.

Adres siedziby

Sosnowa 1 / 4, 05-400 Otwock, Polska

Cel działania

• niesienie pomocy oraz wspieranie osób cierpiących na zaburzenia odporności jak również osób po przeszczepach oraz ich rodzin, • ochrona I promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (dz. U. Z 2015 r. Poz. 618, 788 I 905); • podejmowanie I wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej; • podejmowanie I wspieranie działalności charytatywnej; • podejmowanie I wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty oraz rozwoju zainteresowań wśród osób cierpiących na zaburzenia odporności jak również po przeszczepach; • niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami; • niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne; • niesienie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; • udzielanie pomocy szpitalom I placówkom medycznym; • udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym I opiekuńczym; • podejmowanie I wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób I dzieci mających do niej utrudniony dostęp; • niesienie pomocy osobom biednym I instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej; • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin I osób; • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; • działalność na rzecz integracji I reintegracji zawodowej I społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; • podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej; • działalność na rzecz mniejszości narodowych I etnicznych oraz języka regionalnego; • działalność na rzecz integracji cudzoziemców; Cd. Celu działania w statucie

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie działalności wydawniczej

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pomoc finansową I rzeczową podopiecznym fundacji

 • Pomoc w dostarczaniu podopiecznym fundacji odpowiednich sprzętów medycznych I urządzeń oraz przystosowaniu pomieszczeń mieszkalnych do ich potrzeb;

 • Pomoc w dostarczaniu środków medycznych takich jak, między innymi leki, opatrunki, środki higieny, środki żywieniowe w tym suplementy diety dla podopiecznych fundacji;

 • Zapewnianie wszechstronnej pomocy psychologicznej

 • Pomoc w dostarczaniu wszelkiego koniecznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizowanie rehabilitacji w miejscu zamieszkania podopiecznego fundacji jak również rehabilitacji sanatoryjnej lub w innych ośrodkach rehabilitacyjnych

 • Pomoc w negocjacjach z ośrodkami zdrowia lub innego rodzaju placówkami sprawującymi płatną lub bezpłatną opiekę zdrowotną;

 • Finansowanie I realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej.

 • Organizowanie warsztatów terapeutycznych;

 • Organizowanie grup wsparcia, spotkań dla podopiecznych fundacj ich rodzin;

 • Informowanie o prawach pacjenta I obowiązkach publicznej służby zdrowia;

 • Pomoc w likwidacji barier architektonicznych dla prawidłowego samodzielnego funkcjonowania podopiecznych fundacji;

 • Organizację remontów pomieszczeń mieszkalnych celem ich przystosowania do przebywania w nich podopiecznych fundacji;

 • Podejmowanie działań na rzecz likwidacji uprzedzeń wobec osób chorych;

 • Zapewnianie wszechstronnej pomocy prawnej podopiecznym fundacji

 • Zapewnianie wszechstronnej opieki rehabilitacyjnej podopiecznym fundacji

 • Organizowanie akcji promocji zdrowia, festynów I konkursów dla osób chorych, wystaw, galerii;

 • Organizowanie aukcji I licytacji elektronicznych o charakterze charytatywnym;

 • Organizowanie wystaw I galerii prac podopiecznych fundacji o charakterze charytatywnym;

 • Wydawanie publikacji tj. Książek, opowiadań, materiałów informacyjnych na temat podopiecznych fundacji;

 • Pomoc podopiecznym fundacji w aktywizacji społecznej I w nawiązywaniu relacji społecznych z rówieśnikami;

 • Pomoc w nawiązywaniu internetowych znajomości podopiecznych fundacji, organizowanie forum do dyskusji;

 • Działania aktywizujące wolontariat w ramach celów fundacji w szczególności przez propagowanie działalności non profit wśród młodzieży I środowisk lokalnych, branżowych I innych;

 • Prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do rożnych grup społecznych dotyczącej problematyki medycznej dotyczącej podopiecznych fundacji;

 • Tworzenie I przystosowywanie pomieszczeń dla podopiecznych fundacji wymagających aseptycznych warunków w celu prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 • Wyposażanie poradni I ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny, medyczny I inny;

 • Organizowanie I finansowanie zabiegów medycznych, kuracji I zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach I placówkach polskich lub zagranicznych;

 • Organizowanie I prowadzenie placówek oświatowo- wychowawczych I edukacyjnych

 • Organizowanie I finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych I kulturalnych;

 • Prowadzenie akcji szkoleniowych I informacyjnych;

 • Fundowanie stypendiów;

 • Organizowanie I finansowanie kolonii I wycieczek dla podopiecznych fundacji I ich rodzin;

 • Prowadzenie strony internetowej I forum promujących cele fundacji;

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie. Do składania oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych fundacji, których wartość nie przekracza 5000 zł uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń w zakresie praw I zobowiązań majątkowych fundacji, których wartość przekracza 5000 zł upoważnieni są każdy członek zarządu działający łącznie z prezesem lub wiceprezesem zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY