Poprzednio

ZAKŁADY PŁYT PILŚNIOWYCH

Nazwa pełna

FIBRIS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000048341

NIP

7950200579

REGON

650108346

Adres siedziby

Ofiar Katynia 17, 37-700 Przemyśl, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5,9 mln zł

Kapitał wpłacony

5,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego, spółkę reprezentuje samodzielnie prezes zarządu, 2. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • akcjonariusz spółki akcyjnej

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

201,7 tys. zł

2020 r.

2 mln zł

2019 r.

1,5 mln zł

2018 r.

1,6 mln zł

2017 r.

1,9 mln zł

2016 r.

1,3 mln zł

2015 r.

117,2 tys. zł

2014 r.

347,3 tys. zł

2013 r.

90,8 tys. zł

2009 r.

368,9 tys. zł

2008 r.

23,2 tys. zł

2006 r.

48,4 tys. zł

2005 r.

2,8 mln zł

2004 r.

62,5 tys. zł

2004
2005
2006
2008
2009
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
62,5 tys. zł 2,8 mln zł 48,4 tys. zł 23,2 tys. zł 368,9 tys. zł 90,8 tys. zł 347,3 tys. zł 117,2 tys. zł 1,3 mln zł 1,9 mln zł 1,6 mln zł 1,5 mln zł 2 mln zł 201,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

2,7 mln zł

1,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.FIBRIS.PL

Adres e-mail

BIURO@FIBRIS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 406 SĄD REJONOWY W PRZEMYŚLU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000