Poprzednio

FIBRIS

Nazwa pełna

FIBRIS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

KRS

0000048341

NIP

7950200579

REGON

650108346

Adres siedziby

Ofiar Katynia 17, 37-700 Przemyśl, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

5,9 mln zł

Kapitał wpłacony

5,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1. W przypadku zarządu jednoosobowego, spółkę reprezentuje samodzielnie prezes zarządu lub jedyny członek zarządu, 2. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu (samodzielnie) albo wiceprezes lub członek zarządu (inny niż prezes zarządu) łącznie z innym członkiem zarządu lub łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

1,9 mln zł

2022 r.

1,9 mln zł

2021 r.

2,5 mln zł

2020 r.

3,6 mln zł

2019 r.

1,5 mln zł

2018 r.

1,6 mln zł

2017 r.

1,9 mln zł

2016 r.

1,3 mln zł

2015 r.

117,2 tys. zł

2014 r.

347,3 tys. zł

2013 r.

90,8 tys. zł

2009 r.

368,9 tys. zł

2008 r.

23,2 tys. zł

2006 r.

48,4 tys. zł

2005 r.

2,8 mln zł

2004 r.

62,5 tys. zł

2004
2005
2006
2008
2009
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
62,5 tys. zł 2,8 mln zł 48,4 tys. zł 23,2 tys. zł 368,9 tys. zł 90,8 tys. zł 347,3 tys. zł 117,2 tys. zł 1,3 mln zł 1,9 mln zł 1,6 mln zł 1,5 mln zł 3,6 mln zł 2,5 mln zł 1,9 mln zł 1,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

2,7 mln zł

1,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.FIBRIS.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 406 SĄD REJONOWY W PRZEMYŚLU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000