Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 39, obowiązujące od 28 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000477329

NIP

5252568205

REGON

146885502

Data rejestracji

25 września 2013 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Gen. Józefa Zajączka 11 / 14, 01-510 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

19.9 mln zł

Kapitał docelowy

0.00 zł

Kapitał wpłacony

19.9 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

1 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

  • Działalność paramedyczna

  • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

  • Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania spółki. Jeśli zarząd składa się z większej liczby członków, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków zarządu łącznie lub 1 (jednego) członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014