Nazwa pełna

INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI "SOLINO" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000045258

NIP

5560800684

REGON

090476623

Adres siedziby

Świętego Ducha 26A, 88-100 Inowrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

19,9 mln zł

Kapitał wpłacony

19,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, w przypadku wieloosobowego zarządu, upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń w imieniu spółki, w przypadku jednoosobowego zarządu, upoważniony jest wyłącznie członek zarządu. Prokura może obejmować umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU INOWROCŁAWSKICH KOPALŃ SOLI SOLINO SA

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,7 mln zł

2019 r.

69,9 tys. zł

2018 r.

354,2 tys. zł

2017 r.

339,7 tys. zł

2016 r.

194,5 tys. zł

2012 r.

456,4 tys. zł

2011 r.

128,9 zł

2009 r.

496,3 zł

2006 r.

2,1 tys. zł

2005 r.

32,9 tys. zł

2005
2006
2009
2011
2012
2016
2017
2018
2019
2020
32,9 tys. zł 2,1 tys. zł 496,3 zł 128,9 zł 456,4 tys. zł 194,5 tys. zł 339,7 tys. zł 354,2 tys. zł 69,9 tys. zł 1,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.SOLINO.PL

Adres e-mail

SOLINO@SOLINO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3155 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015