Nazwa pełna

"ELEKTROWNIE WIATROWE AVIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000442214

NIP

5213640795

REGON

146415096

Adres siedziby

Aleje Niepodległości 2 E, 55-020 Żórawina, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 listopada 2012 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu działający samodzielnie oraz prokurent spółki, działający w ramach udzielonej prokury

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Branże
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane specjalistyczne Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi
Naprawa pojazdów samochodowych
Działalność wydawnicza Działalność filmowa, telewizyjna, dźwiękowa i muzyczna Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych Telekomunikacja Oprogramowanie i doradztwo w zakresie informatyki Zarządzanie stronami WWW, przetwarzanie danych i hosting Obsługa rynku nieruchomości Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe Działalność firm centralnych i doradztwo związane z zarządzaniem Architektura, inżynieria, badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe Projektowanie, fotografia, tłumaczenia, działalność profesjonalna Usługi detektywistyczne i ochroniarskie Wynajem i dzierżawa Administracja biurowa i wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej Edukacja Naprawa komputerów i artykułów osobistych oraz domowych Pozostała indywidualna działalność usługowa Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów oraz odzysk surowców Transport lądowy oraz rurociągowy Magazynowanie i usługi wspomagające transport Usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Usługi objęte pośrednictwem finansowym
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
  • PROKURA SAMOISTNA

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012