Poprzednio

DELTINA

Nazwa pełna

DELTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000437069

NIP

5272684995

REGON

146357803

Adres siedziby

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 października 2012 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Branże
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Rybactwo Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Górnictwo rud metali Pozostałe górnictwo i wydobywanie Usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie Produkcja art. spożywczych Produkcja napojów Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów tekstylnych Produkcja odzieży Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli
Produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
Produkcja papieru i wyrobów z papieru Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja metali Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Produkcja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja mebli Pozostała produkcja wyrobów Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów oraz odzysk surowców Rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane specjalistyczne Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi
Naprawa pojazdów samochodowych
Handel hurtowy (bez pojazdów samochodowych) Handel detaliczny (bez pojazdów samochodowych) Transport lądowy oraz rurociągowy Transport wodny Transport lotniczy Magazynowanie i usługi wspomagające transport Działalność pocztowa i kurierska Zakwaterowanie Wyżywienie Działalność wydawnicza Działalność filmowa, telewizyjna, dźwiękowa i muzyczna Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych Telekomunikacja Oprogramowanie i doradztwo w zakresie informatyki Zarządzanie stronami WWW, przetwarzanie danych i hosting Usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Usługi objęte pośrednictwem finansowym Obsługa rynku nieruchomości Działalność firm centralnych i doradztwo związane z zarządzaniem Architektura, inżynieria, badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe Reklama, badanie rynku i opinii publicznej Projektowanie, fotografia, tłumaczenia, działalność profesjonalna Wynajem i dzierżawa Zatrudnienie Turystyka Sprzątanie budynków i gospodarowanie terenami zieleni Administracja biurowa i wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej Edukacja Opieka zdrowotna Kultura i rozrywka Biblioteki, archiwa, muzea, zoo oraz inne obiekty kulturalne Gry losowe i zakłady wzajemne Sport, rozrywka i rekreacja Działalność organizacji członkowskich Naprawa komputerów i artykułów osobistych oraz domowych Pozostała indywidualna działalność usługowa
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2 tys. zł

2021 r.

17,7 mln zł

2020 r.

654,8 tys. zł

2019 r.

2,3 tys. zł

2018 r.

9,3 tys. zł

2018
2019
2020
2021
2022
9,3 tys. zł 2,3 tys. zł 654,8 tys. zł 17,7 mln zł 2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

81,7 tys. zł

81,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013