Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 48, obowiązujące od 17 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000430513

NIP

5272682571

REGON

146271705

Data rejestracji

24 sierpnia 2012 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Gen. Józefa Zajączka 11 / 14, 01-510 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.3 mln zł

Kapitał docelowy

150 tys. zł

Kapitał wpłacony

1.3 mln 

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

41.7 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego- 2 członków zarządu działających łącznie lub 1 członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013