Poprzednio

ATHOS VENTURE CAPITAL

Nazwa pełna

INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000428831

NIP

8442350729

REGON

200715224

Adres siedziby

Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 sierpnia 2012 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

20,3 mln zł

Kapitał docelowy

7,7 mln zł

Kapitał wpłacony

20,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządun jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

57 tys. zł

2020 r.

196,5 tys. zł

2019 r.

20,4 mln zł

2013 r.

500,4 tys. zł

2013
2019
2020
2021
500,4 tys. zł 20,4 mln zł 196,5 tys. zł 57 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

41,4 mln zł

20,1 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

OFFICE@INVENTIONMED.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012