Poprzednio

UNIMOT GAZ

Nazwa pełna

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000382244

NIP

7561967341

REGON

160384226

Adres siedziby

Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 marca 2011 r.

Kapitał zakładowy

8,2 mln zł

Kapitał wpłacony

8,2 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

166 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki, w tym podpisywania umów i zaciągania zobowiązań, uprawnieni są: a) w przypadku zarządu jednoosobowego członek zarządu samodzielnie, b) w przypadku zarządu wieloosobowego: - każdy członek zarządu samodzielnie do kwoty 500. 000 zł. (pięćset tysięcy złotych), - dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem powyżej kwoty 500. 000 złotych (pięćset tysięcy złotych). Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

UNT

Liczba wyemitowanych akcji:

8,2 mln

Wartość rynkowa:

814 mln zł

Decyzje UOKiK

17 lutego 2023 r.

DKK-31/2023

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

2,9 mln zł

2022 r.

225,8 tys. zł

2021 r.

11,8 mln zł

2020 r.

3,6 tys. zł

2017 r.

325,6 zł

2016 r.

6 tys. zł

2015 r.

3,6 tys. zł

2014 r.

13,8 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2020
2021
2022
2023
13,8 tys. zł 3,6 tys. zł 6 tys. zł 325,6 zł 3,6 tys. zł 11,8 mln zł 225,8 tys. zł 2,9 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.UNIMOT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015