Nazwa pełna

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000377574

NIP

5213197880

REGON

015164655

Adres siedziby

Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

4 lutego 2011 r.

Kapitał zakładowy

4,3 mln zł

Kapitał docelowy

426,5 tys. zł

Kapitał wpłacony

4,3 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki są uprawnieni prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie bądź jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

SNT

Liczba wyemitowanych akcji:

8,5 mln

Wartość rynkowa:

656,7 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

207,6 tys. zł

2020 r.

1,4 mln zł

2019 r.

742 tys. zł

2017 r.

1,9 mln zł

2016 r.

24,7 tys. zł

2015 r.

5,9 mln zł

2013 r.

9,2 tys. zł

2012 r.

7,6 mln zł

2009 r.

151 zł

2006 r.

5,7 tys. zł

2005 r.

12,6 tys. zł

2005
2006
2009
2012
2013
2015
2016
2017
2019
2020
2021
12,6 tys. zł 5,7 tys. zł 151 zł 7,6 mln zł 9,2 tys. zł 5,9 mln zł 24,7 tys. zł 1,9 mln zł 742 tys. zł 1,4 mln zł 207,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

17,3 mln zł

9,2 mln zł

2007 - 2013

3

19,7 mln zł

6,8 mln zł

Łącznie

7

37 mln zł

15,9 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.SYNEKTIK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.09.2018