Nazwa pełna

ADIUVO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000352520

NIP

1132772616

REGON

141940082

Data rejestracji

26 marca 2010 r.

Data ostatniej zmiany

12 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 15 / 509, 00-195 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Przedmiot pozostałej działalności
  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe badania I analizy techniczne

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania I podpisywania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest samodzielnie prezes zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009