Nazwa pełna

ORLEN UPSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000256011

NIP

5222808691

REGON

140525990

Adres siedziby

Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 kwietnia 2006 r.

Kapitał zakładowy

51,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki, w przypadku wieloosobowego zarządu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Do składania oświadczeń w imieniu spółki, w przypadku jednoosobowego zarządu upoważniony jest wyłącznie członek zarządu. 3. Prokura może obejmować umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu.

 • Od 25 marca 2024 r.

  CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU (OD 01.03.2024 DO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ POWOŁANIA NOWEGOPREZESA ZARZĄDU,JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ NA OKR.3 M-CY)

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

12 listopada 2015 r.

DKK-194/2015

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO ODDELEGOWANY DO SPRAWOWANIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 12 września 2023 r.

  Wartość udziałów

  51,7 mln zł

  Liczba udziałów

  103379

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006