Nazwa pełna

MERKS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000919642

NIP

5030085883

REGON

389875642

Adres siedziby

Dworcowa 4, Golub-Dobrzyń, 87-400 Golub- Dobrzyń, Polska

Forma prawna

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

6 września 2021 r.

Kapitał akcyjny

6 tys. zł

Status podatnika VAT
Rada Dyrektorów Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest dla jednoosobowej rady dyrektorów dyrektor lub dwóch prokurentów, a gdy rada dyrektorów jest wieloosobowa wymagane jest współdziałanie dwóch dyrektorów albo jednego dyrektora łącznie z prokurentem

Finanse

Czy akcjonariusze wnoszą wkład niepieniężny?

NIE

Maksymalna liczba akcji, które mogą być przedmiotem warunkowej emisji

0

Maksymalna liczba akcji, które mogą zostać wyemitowane z upoważnienia udzielonego zarządowi albo radzie dyrektorów

0

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Dyrektorów Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Adres www

MERKS.COM.PL

Adres e-mail

INFO@MERKS.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy umowa przyznaje uprawnienia indywidualne określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022