Nazwa pełna

FUNDACJA GROWSPACE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000836218

NIP

5213894521

REGON

385871475

Data rejestracji

31 marca 2020 r.

Adres siedziby

Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest: stwarzanie warunków i rozwój kluczowych kompetencji człowieka żyjącego we współczesnym świecie zwiększających jego samoświadomość oraz aktywność edukacyjną, zawodową, kulturalną i społeczną; Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; Promowanie i propagowanie niezależności zawodowej wśród kobiet, promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet; Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Ochrona i promocja zdrowia.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje (w tym w szczególności składa w jej imieniu oświadczenia woli) prezes zarządu wraz z jednym członkiem zarządu łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020