Nazwa pełna

FUNDACJA BADAŃ WIEJSKO-MIEJSKICH RURALL (RURAL AND URBAN RESEARCH)

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000834803

NIP

5252819067

REGON

385834735

Data rejestracji

19 marca 2020 r.

Adres siedziby

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

Cel działania

A) wspieranie działalności instytutu rozwoju wsi i rolnictwa Polskiej akademii nauk (dalej: "Irwir pan") oraz działalności zawodowej i społecznej pracowników, doktorantów i osób afiliowanych przy irwir pan; B) wspieranie i prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk społecznych i innych pokrewnych, na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich; C) upowaszechnianie wyników badań i popularyzacja wiedzy o rozwoju społecznym, gospodarczym i terytorialnym obszarów wiejskich i miejskich; D) ochrona dziedzictwa kulturowego; E) wspieranie działalności i inicjatyw organów administracji publicznej oraz instytucji i organizacji z zakresu wiedzy o rozwoju społecznym, gospodarczym i terytorialnym obszarów wiejskich i miejskich. F) wspieranie działalności wydawniczej; G) propagowanie idei fundacji w kraju i za granicą; H) gromadzenie środków finansowych na potrzeby fundacji; I) wspieranie statutowej działalności towarzystw naukowych i placówek naukowych, których zadania i/lub cele są zbieżne z celem fundacji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020