Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 20 marca 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA BADAŃ WIEJSKO-MIEJSKICH RURALL (RURAL AND URBAN RESEARCH)

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000834803

NIP

5252819067

REGON

385834735

Data rejestracji

19 marca 2020 r.

Adres siedziby

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

  • Wydawanie książek

  • Pozostałe badania i analizy techniczne

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  • Pozostała działalność wydawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020