Nazwa pełna

FUNDACJA BADAŃ WIEJSKO-MIEJSKICH RURALL (RURAL AND URBAN RESEARCH)

KRS

0000834803

NIP

5252819067

REGON

385834735

Adres siedziby

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

19 marca 2020 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie

Cel działania

A) wspieranie działalności instytutu rozwoju wsi i rolnictwa Polskiej akademii nauk (dalej: "Irwir pan") oraz działalności zawodowej i społecznej pracowników, doktorantów i osób afiliowanych przy irwir pan; B) wspieranie i prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk społecznych i innych pokrewnych, na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich; C) upowaszechnianie wyników badań i popularyzacja wiedzy o rozwoju społecznym, gospodarczym i terytorialnym obszarów wiejskich i miejskich; D) ochrona dziedzictwa kulturowego; E) wspieranie działalności i inicjatyw organów administracji publicznej oraz instytucji i organizacji z zakresu wiedzy o rozwoju społecznym, gospodarczym i terytorialnym obszarów wiejskich i miejskich. F) wspieranie działalności wydawniczej; G) propagowanie idei fundacji w kraju i za granicą; H) gromadzenie środków finansowych na potrzeby fundacji; I) wspieranie statutowej działalności towarzystw naukowych i placówek naukowych, których zadania i/lub cele są zbieżne z celem fundacji.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – SEKRETARZ ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020