Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 23 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

DOL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000823892

NIP

9512496687

REGON

385365720

Data rejestracji

20 stycznia 2020 r.

Adres siedziby

Baletowa 47, 02-867 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

25 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

 • Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

 • Wynajem i dzierżawa

 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki: w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Jedyny akcjonariusz
 • Od 20 stycznia 2020 r.

  Od 20 stycznia 2020 r.

  Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Adres WWW

WWW.DOLSERVICE.PL

Adres e-mail

INFO@DOLSERVICE.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019