Nazwa pełna

"POLBUS-PKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000008042

NIP

5221017639

REGON

010930300

Adres siedziby

Joannitów 13, 50-525 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 kwietnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

20 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki w sprawach majątkowych i niemajątkowych upoważnieni są: - prezes zarządu - jednoosobowo, jeżeli zarząd jest jednoosobowy, a w pozostałych przypadkach: - dwaj członkowie zarządu łącznie; Jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. W sprawach nawiązywania i rozwiązywania umów z pracownikami spółki upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

54,52 %

Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI: ZGODNIE Z DEFINICJĄ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO ZAWARTĄ W ART. 2 UST. 2 PKT 1 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z DNIA 1 MARCA 2018 R. (DZ.U.2020 POZ.971 T.J.) - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ TO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ. UMOWA SPÓŁKI PRZEWIDUJE SZEROKIE KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA PEWNE SFERY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  10,9 mln zł

  Liczba udziałów

  10903

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  6,7 mln zł

  Liczba udziałów

  6713

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7,3 mln zł

2020 r.

2,1 mln zł

2019 r.

3,6 mln zł

2018 r.

3,8 mln zł

2017 r.

3,7 mln zł

2016 r.

4 mln zł

2015 r.

4,6 mln zł

2014 r.

4 mln zł

2013 r.

54 tys. zł

2012 r.

427,3 tys. zł

2011 r.

239,7 tys. zł

2009 r.

4,3 mln zł

2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4,3 mln zł 239,7 tys. zł 427,3 tys. zł 54 tys. zł 4 mln zł 4,6 mln zł 4 mln zł 3,7 mln zł 3,8 mln zł 3,6 mln zł 2,1 mln zł 7,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9475 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001