Nazwa pełna

CLIP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000781240

NIP

7773349116

REGON

383136932

Adres siedziby

Rabowicka 65, Jasin, 62-020 Swarzędz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 kwietnia 2019 r.

Kapitał zakładowy

1,3 mld zł

Kapitał wpłacony

1,3 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie, albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.CLIP-GROUP.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019