Nazwa pełna

POLSKA RADA BIZNESU - POLISH BUSINESS ROUNDTABLE

KRS

0000075374

REGON

010003806

Adres siedziby

Al.ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 stycznia 2002 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Art. 9 pkt b 2. Zarząd: -reprezentuje stowarzyszenie wobec osób trzecich w zakresie stosunków cywilno-prawnych i administracyjnych oraz w sądzie i poza sądem. 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia upoważnieni są: prezes zarządu działający jednoosobowo oraz dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Zysk z działalności statutowej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST - 1914 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016