Nazwa pełna

RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000074029

NIP

5860102139

REGON

190432077

Data rejestracji

11 stycznia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

8 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10.1 mln zł

Kapitał wpłacony

10.1 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

  • Naprawa I konserwacja urządzeń elektronicznych I optycznych

  • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

  • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

  • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pozostałe badania I analizy techniczne

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

  • Naprawa I konserwacja komputerów I sprzętu komunikacyjnego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9869 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ REJESTROWY-GOSPODARCZY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002