Nazwa pełna

COMPACT X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000709446

NIP

8952175283

REGON

369007418

Adres siedziby

Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 grudnia 2017 r.

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań uprawniony jest członek zarządu samodzielnie. W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych i zaciągania zobowiązań do kwoty 20. 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz powyżej kwoty 20. 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6,5 tys. zł

2021 r.

7,8 tys. zł

2020 r.

291,3 tys. zł

2019 r.

6,3 mln zł

2018 r.

6,8 tys. zł

2018
2019
2020
2021
2022
6,8 tys. zł 6,3 mln zł 291,3 tys. zł 7,8 tys. zł 6,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

8 mln zł

6,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018