Nazwa pełna

BUTEO FUND SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000636411

NIP

7010614204

REGON

365389788

Data rejestracji

13 września 2016 r.

Adres siedziby

Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2019-04-01

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego zarządu prawo reprezentacji spółki przysługuje jednoosobowo prezesowi zarządu. W przypadku, gdy zarząd będzie składał się z więcej niż jednej osoby, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnionych będzie dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017